Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Výroky a citáty Indiánů

 

- Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. (Varování kmene Cree)

- Já jsem chudý a nahý, ale jsem náčelník mého národa. My nechceme bohatství, chceme jen žít a učit děti pravdě. Bohatství by z nás neučinilo nic dobrého. Nemůžeme si je vzít po smrti do jiného světa. My chceme jen mír a lásku. (Náčelní Oglalů Rudý Oblak)

- Nechceme nic jiného, jen aby nás nechali žít v klidu. Sklonili jsme se před vůlí Velkého bílého otce a šli jsme na jih. Ale ukázalo se, že tam nemůžeme žít a tak jsme se vrátili. Lepší je umřít v boji, než na nemoci. Můžete mě zabít, ale nepřimějete mě, abych se vrátil. Jediný způsob, jak nás tam dostanete, je udeřit nás holí do hlavy, odtáhnout nás a dopravit nás tam mrtvé. (Náčelník Tupý Nůž)

- Bílý muž jde do kostela a mluví o Ježíšovi. Indián jde do svého týpí a mluví s Ježíšem.“ Slavná slova komančského náčelníka Quanaha Parkera - (jeho foto v pravo)

- Žij svůj život tak, aby se strach ze smrti nikdy nevkradl do tvého srdce. (Tecumseh; Shawnee)

- Všechny věci jsou dílem Velkého Ducha. (Černý Los; Oglala Siouxové)

- Velký Duch jen v hrubých rysech nastíní všem bytostem na světě jejich životní cestu, ukáže jim, kam mají jít a kam mají dojít, ale nechá je, aby sami našli cestu, jak se tam dostat. Přeje si, aby jednali nezávisle podle své povahy, podle touhy vlastní každé z nich. (Kulhající Jelen; Lakota)

- Uctívání Velké Záhady se odehrávalo v tichu, v samotě, zbavené všeho sobectví. Odehrávalo se v tichu, protože jakákoliv řeč je nevyhnutelně chabá a nedokonalá. Odehrávalo se v samotě, protože věřili, že On je nám blíž, pokud jsme sami. Podle nás byli všichni lidé stvořeni jako synové Boha a stojí vzpřímeně s vědomím svého božského původu. Hluboko věřili v ticho - známku dokonalé rovnováhy. Ticho je absolutní vyrovnanost a rovnováha těla, mysli a duše. Muž, který si uchová své já, je vždycky klidný a neotřesený existenčními bouřemi. Pokud se ho zeptáte: "Co je ticho?", Odpoví: "Je to Velká Záhada! Svaté ticho je Jeho hlas! "Když se ho zeptáte:" Jaké jsou plody ticha? ", Řekne:" Je to sebeovládání, skutečná odvaha nebo schopnost snášet utrpení, trpělivost, důstojnost a úcta. Ticho je úhelný kámen charakteru. "(Ohiyesa; Santa Sioux)

- Je mnoho způsobů, kterými náš lid uctívá Nejvyššího. Pro Siouxe jsou všechny způsoby dobré. Učíme své děti, že způsob není tak důležitý jako víra. Jen sám Wakana-Tanka ví, který z nich je mu nejmilejší. (Modrý Hrom; Teton Siouxové)

- Cítím větší naplnění, když se modlím, tak jak jsem se naučil modlit. Mé srdce je mnohem spokojenější, když sedím se svou dýmkou a vyprávím s Velkou medicínou o všem, co mě trápí. (Dřevěná Noha; Čejeni)

- Je pro nás důležité, mí bratři, vypudit z naší země tento národ, kterému jde jen o to nás zničit. Vy i já vidíme, že už nemůžeme získávat věci pro naše potřeby, tak jak se to dělo dříve za našich bratrů Francouzů... Proto, mí bratři, musíme přísahat na jejich zničení a již déle nečekat. (Náčelní Ottawů Pontiac)

- Nejdeme sami. Velká Bytost kráčí vedle nás. Uvědom si to a buď vděčný. (Polingaysi Qoyawayma; Hopi)

- Existuje mnoho záhad, které Velké Tajemství odhalí jen těm, kteří si to nejvíce zaslouží. Jen ti, kteří ho v půstech a v samotě hledají, dostanou jeho znamení. (Uncheedah; Santa Siouxové)

- Srdce malých dětí jsou čistá, a proto jim Velký Duch může ukázat mnoho věcí, které starým lidem unikají. (Černý Los; Oglala Siouxové)

- Nikdy jsem nezapomněl na Boha. Co jiného pomáhalo mně a bude pomáhat mým vnukům než víra v Boha? On se dívá na zlo páchané na Zemi a ví, co by ho napravilo. Ale my musíme sami najít cestu a udělat to. (Dítě Hromu; Kriovia)

- V každém lidském srdci je hluboký duchovní hlad po trvalé, pevné víře, pozitivní a uspokojující víře v nějakou budoucí existenci. Taková víra upevňuje charakter. Mnoho z našich mladých lidí nemá v duši tuto kotvu. (Sonia)

- Žijte klidně. Váš život musí být vyrovnaný. Musíte myslet laskavě jeden na druhého. Nemyslete si nic špatného jeden o druhém. Musíte být trpěliví jeden ke druhému. A nemyslete na ošklivá slova ... Přeji si, abyste dělali to, co je správné, vždycky si od vás přeji to, co je správné. (Mannitol)

- Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a za radost ze života. Pokud nevidíš důvod, proč by jsi měl děkovat, dávej vinu sám sobě. (Náčelník Tecumseh; Shawnee)

- Indiánské chápání světa, dar vidět pravdivě, s údivem a s radostí přírodu, je naplněno určitým postojem vážnosti a úcty. Je to vnímání nejen předmětů a tvarů, ale i kořenů věcí a ideálů. (Momaday; Kajovové)

- Pokud se vzdálí lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. (Stojící Medvěd; Lakota)

- Máš v sobě přirozené schopnosti jako všichni lidé. Máš vůli. Nauč se ji používat. Dosáhni, aby ti sloužila. Nabrus své smysly, jako svůj nůž ... Nemůžeme ti nic dát. Vlastníš už vše potřebné k tomu, abys se stal velkým. (Trpasličí Náčelník; Vrána Indiáni)

- Prožijete skutečně dobrý život, pokud budete pomáhat jeden druhému. Tak můžete udělat jeden druhého šťastným ... vždy ochotni pro sebe vzájemně něco udělat. (Bílý bizon; Fox)

- Měj v úctě všechny lidi, ale neplaz se před nikým. (Tecumseh; Shawnee)

- Bílý muž myslí hlavou, Indián srdcem. (Ho-či-ní; Čerokíové)

- Oblast Four Corners je obzvlášť posvátná, protože doslova obsahuje vnitřní orgány matky Země - uhlí a uran, "Zkoušejí jí vzít drahocenné vnitřnosti pro peníze," tvrdí Blackgoat. "Můj dědeček mi říkal, že uhlí je jako játra a uran je obojí - srdce i plíce Matky Země." (Hopi a Navaho tradicionalisté.)

- Nejvyšší moudrosti se musí každý naučit sám. Nelze ji učit slovy. (Smowhala; Wanapumovia)

- Poznání má léčivou schopnost. Když někomu pomáháš k hlubšímu pochopení života, pomáháš mu tím k lepšímu životu i živobytí, léčíš ho. (Sluneční Medvěd; Čipevajania)

- Čím je člověk rozumnější, tím více potřebuje Boha, aby ho chránil před přesvědčením, že ví všechno. (George Webb; Pimovia)

- Oči živých lidí hovoří slovy, která jazyk nedokáže vyslovit. (Mnoho zásahů; Vraní Indiáni)

- Měj trpělivost. V pravý čas se všechno změní. Přání nemůže přivolat podzimní nádheru ani přinutit zimu, aby ustoupila. (Ginální-li; Čerokíové)

- Když nastane čas, aby jsi zemřel, nebuď jako ti, jejichž srdce jsou plná strachu ze smrti, takže když přijde jejich hodina, pláčou a modlí se za ještě trochu času, aby mohli prožít svůj život jinak. Zpívej svůj zpěv umírajícího a zemři jako hrdina vracející se domů. (náčelník Tecumseh; Shawnee)

- Tvá mysl musí být jako týpí. Nech dílec u vchodu otevřený, aby čerstvý vzduch mohl dovnitř a odvál kouř zmatku. (Orel; Teton Siouxové)

- Síla není jediná věc na světě, kterou musíme mít. Pro člověka nebo národ má život bez moudrosti jen malou cenu. (Dřevěný Muž; Yankton Siouxové)

- Každý zápas, vyhraný nebo prohraný, nás posiluje pro ten další. Pro lidi není dobré prožít lehký život. Pokud přestanou zápasit, slábnou a ztrácejí výkonnost. Někteří potřebují dost porážek, než se u nich rozvine síla a odvaha dosáhnout vítězství. (Victorií; Mimbres Apači)

- Nesoudí svého souseda, dokud si nechodil dva úplňky měsíce v jeho mokasínech. (Severní Čejeni)

- Nádherné je jasné nebe a zelená tráva, avšak nádhernější je mír mezi lidmi. (Omaha)

- Každý může být šťastný. I ten nejbezvýznamnější člověk může mít svou píseň díků. (Starý svatý muž; Poniovia)

- Manitou na vás všechny myslí stejně ... Vaše životy mají stejnou hodnotu. Život žádného člověka neznamená víc než život někoho jiného. (Bílý Bizon; Fox)

- Láska je něco, co můžeš po sobě zanechat, když zemřeš. Tak je silná. (Kulhající Jelen; Lakota)

- Kdo nemá rád psy a děti, nestojí za to, aby se o něm vědělo. (Irokézské přísloví)

- Veškerá utrpení vstupující do této země s tornády, záplavami, a zemětřeseními vyvolává dech Matky Země, která je v bolestech. (Blackgoat - starší z národa Dineh Navaho).

- Z indiánské pohádky o našem nitru: Člověk má v sobě dva vlky. Jeden je dobrý a druhý zlý. Který vlk vyhraje?
" No přece ten, kterého krmíš "

- Kde jsou dnes mocné kmeny našeho lidu? Zmizely vinou chamtivosti a útlaku bílého muže, jako sníh pod letním Sluncem. Necháme se snad i my zničit bez boje, vzdáme se svých domovů, své země, kterou nám odkázal Velký duch a všeho, co je nám drahé a posvátné? Vím, že zavoláte se mnou: Nikdy! Nikdy!  (Tecumseh, Šóniové)

- Chtíč po penězích, moci a podrobování neproklouzl mezi rukama našeho morálního odsouzení, stejně jako jsme neztratili ze zřetele rozpor mezi tímto viditelným rysem vládnoucí rasy a duchem trpělivého a pokorného Ježíše. Dávno před tím, než jsem slyšel o Kristovi nebo viděl bílého muže, znal jsem Boha. Věděl jsem, co je dobro. Viděl jsem a miloval to, co bylo opravdu krásné. Civilizace mě nic lepšího nenaučila. (Charles Alexandr Eastman – Ohiyesa; Sioux Brulé)

- Starý bojovník se postavil a řekl: "My jsme se přece tím zákonem, o kterém mluvíš, řídili nesčetné roky! Nevlastnili jsme nic, protože vše je od Stvořitele. Jídlo bylo všech, půda byla všech, stejně jako sluneční svit a déšť. Kdo to všechno změnil? Bílý muž. A ještě říká, že věří v Boha! A přitom se nezdá, že by zdědil některý z rysů svého Otce nebo že by následoval příkladu svého bratra Krista.

- Máš v sobě přirozené schopnosti jako všichni lidé. Máš vůli. Nauč se ji používat. Dosáhni, aby ti sloužila. Nabrus své smysly, jako svůj nůž … Nemůžeme ti nic dát. Vlastníš už vše potřebné k tomu, aby si se stal velkým. (Trpasličí Náčelník; Vraní Indiáni)

- Ten, kdo žije v harmonii s přírodou, má dobrou náladu a vůči druhým projevuje uznání, váží si věcí, které potřebuje k životu, a dovede za ně poděkovat – takový způsob života je jeho oslavou, neboť vyjadřuje štěstí.

- Nedáváme svému Bohu peníze. Dáváme Mu své modlitby, svá díkůvzdání. A někdy Mu dáváme jedinou věc, která je opravdu naše; své tělo, svou bolest. A o tom všem je Tanec Slunce – dávat Bohu své tělo, svou bolest a – nezapomeňme – modlitby díků. Jediný zákon, který respektujeme, je zákon přírody, zákon Boží. Black Hills jsou naším kostelem. Vítr, déšť a hvězdy jsou naší Biblí. Svět je pro nás otevřenou Biblí. My Indiáni jsme ji studovali milióny a milióny let. (Mathew King, Lakota)

- Byla nějaká smlouva , kterou bílí lidé dodrželi a Indiáni porušili? Ani jedna. Byla nějaká smlouva uzavřená mezi bělochy a námi, bílými lidmi dodržena? Ani jedna. Když jsem byl chlapec, Siouxové vlastnili svůj svět. Slunce stoupalo po obloze a zářilo na jejich zemi; oni poslali desetitisíce mužů do boje. Kde jsou ti válečníci dnes? Kdo je zabil? Kde jsou naše pozemky? Kdo je vlastní? Kdo mne kdy viděl bít mé ženy nebo zneužívat mé děti? Který zákon jsem porušil? Je špatné mít rád sám sebe? Je to pro mne hřích, že má kůže je rudá? Protože jsem Lakota, protože jsem se narodil tam, kde můj otec zemřel, protože bych zemřel pro svůj lid a mou zemi? (Sedící Býk; Lakota)

- Nejdéle se budou těšit z míru ti lidé, kteří se včas připravují na obranu a projevují odhodlání se hájit, kdykoli se jim děje křivda. (Tekumseh; Šóniové)

- Člověk by se měl spoléhat na vlastní vynalézavost. Ten, kdo se takto cvičí, je připraven na jakoukoli nepředvídanou událost. (Ponaučení  - Omahové)

- Když zabloudíš, vzpomeň si na to, co říkávali Indiáni. Neztratil ses ty, ztratilo se tvoje týpí. Ernest Thopson Seton Indián nikdy nepřeruší nikoho, kdo mluví, i kdyby měl mluvit celý den – to je starobylá zdvořilost. (Dlouhé Kopí; Siouxové)

- Netrap nikoho kvůli jeho náboženství – respektuj jeho názory a požaduj, aby on respektoval tvoje. (Tekumseh; Šóniové)

- Člověk se musí popálit, aby se naučil, že má nechat oheň na pokoji. (Přísloví - Siouxové)

- Nevíme, co se dnes může stát, ale chovejme se tak, jako bychom byli Sedm hvězd(Velký vůz) na nebi, jež žijí věčně. Pojď se mnou, jak daleko můžeš a já půjdu s tebou, dokud v mém těle bude dech. (Mnoho Ran; Vraní Indiáni)

- Nikdo není rád, je-li kritizován, ale kritika může být jako pouštní vítr, který tím, že bičuje něžné stvoly kukuřice, je nutí, aby pro své bezpečí zapustily kořeny hlouběji do země. (Polingaysi Qoyawayma; Hopiové)

- Sobecký člověk je osamělý, jako neudržovaný oheň skomírá rada otce. (Pimové)

- Každý může být šťastný. I ten nejbezvýznamnější muž může mít svou píseň díků.“ Starý svatý muž; Poníové „Když jde o skutečnou pohostinnost, není třeba mnoha slov.  (Carl Sweezy; Arapahové)

- Po pětatřicetileté zkušenosti osobně věřím, že něco jako "křesťanská civilizace" neexistuje. Domnívám se, že křesťanství a moderní civilizace si odporují a jsou spolu neslučitelné a že duch křesťanství a duch našeho pradávného náboženství jsou svou podstatou stejné. (Charles Alexandr Eastman – Ohiyesa; Sioux Brulé)

- Roznášet klepy je jako hrát dámu se zlým duchem. Tu a tam vyhraješ, ale častěji se chytíš do pasti své vlastní hry. (Don Talayesva; Hopiové)

- Kdo je přítomen, když se stane křivda, a ani nepozvedne ruku, aby jí zabránil, je stejně vinen jako ten, kdo se křivdy dopustil. Estamaza; Omahové

- Vystříhej se zhoubné ohnivé vody, která z moudrých mužů dělá jen blázny a duši okrádá o její vidění. (Tekumseh; Šóniové)

- Pomsta může vyvolat jen další nesnáze. Možná že někoho zasáhneš hůř než on Tebe, a pak jeho pomsta bude větší než Tvoje. (Ponaučení - Hopiové)

- Zpěv ptáka volně poletujícího vzduchem je zpěv, který přináší ke sluchu skutečnou hudbu, zatímco píseň ptáka v kleci je jenom smutná napadobenina. Ten první vkládá do své písně něco ze širokého prostoru nebe, hlas větru, zvuk vody. Píseň toho druhého může vyprávět jenom o zajetí, mřížích, jež omezují svobodu, a o bolesti, která je v srdci. (Starý Keyam; Kríkové)

- Prožijete skutečně dobrý život, budete-li pomáhat jeden druhému. Tak můžete učinit jeden druhého šťastným… vždy ochotni pro sebe vzájemně něco udělat. A měli byste to dělat, dokud existuje země lidí. (Tanec Bílého bizona; Foxové)

- Každý, jemuž se dobře daří nebo má úspěch, musel o něčem snít. (Poslední Hvězda; Marikopové)

- Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Lakota věděl, že nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. (Luther Stojící Medvěd; Lakotové)

- Nemyslím, že měřítkem civilizace je výška jejích betonových budov, ale spíš jaký vztah získali lidé ke svému prostředí a svým bližním. (Sluneční Medvěd; Čipevajané)

- Vystříhej se zhoubné ohnivé vody, která z moudrých mužů dělá jen Blázny a duši okrádá o její vidění. (Tecumseh Šóniové)

- Laskavost znamená vlastní vůlí ovládat svá slova a chování, aby nikoho nezradili. (Omahové)

Red Jacket (Sagoyewatha)- Rudý kabát: I my máme náboženství, které bylo dáno našim pradědům a které bylo předáno nám. Učí nás být vděční, svorní a milovat jeden druhého. O náboženství se nikdy nepřeme…

- Vždycky jsem byl bohatý člověk. Mám svou rodinu a všichni se těšíme dobrému zdraví. Máme půdu, kterou obděláváme, obydlí, v nichž žijeme, jídlo na stole a dostatek oděvů. Především však máme v srdci lásku jeden k druhému a ke svým přátelům. (Tsali; Čerokíové)

- Zdravím světlo ve tvém očním centru, kde je obsažen celý vesmír. Když budeš v tomto místě a já v něm, budu ve svém nitru, budeme jedno. (Crazy Horse - Šílený Kůň, Sioux)

- I my máme náboženství, které bylo dáno našim pradědům a které bylo předáno nám. Učí nás být vděční, svorní a milovat jeden druhého. O náboženství se nikdy nepřeme. (Red Jacket - Sagoyewatha 1758-1830)

- Mír vstupuje do duší lidí, pokud si uvědomí svůj vztah k vesmíru a jeho silám, svou jednotu s nimi a jestliže si uvědomí, že ve středu celého vesmíru dlí Wakan Tanka a že tento střed je skutečně všude, je uvnitř každého z nás. Heȟáka Sápa (Black Elk-Černý Los) Oglala Sioux

- Síla a způsoby jsou nám dány ,abychom je předali druhým. Myslet si něco jiného je čisté sobectví. Udržíme si je a získáme další ,jen když je předáme dál. Když to neuděláme ,ztratíme je". (Frank Fools Crow)

Lakotští Siouxové říkají: Wičháša waŋží thawóihaŋble kičhí ákhiyečheča yeló - Člověk je tím, o čem sní, na co myslí...

Moje přednášky "O nás a Indiánech"

Ostatní  články:

Indiáni - původ

Tradiční modlitba severoamerických Indiánů       

Výroky a citáty Indiánů       

Řeč náčelníka Seatla k prezidentu USA    

Abdikační projev Rudého Oblaka 

Indiáni a psi    

Kolonizace a Genocida Indiánů v číslech       

Vybití bizonů za účelem  vyhladovění Indiánů

Autumn Peltier - dětská aktivistka

Josephine Mandamin a Autumn Peltier