Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

DUCHOVNÍ SYMBOLY TVARŮ A BAREV

Pro alespoň částečné vysvětlení systému této energetické koule je třeba si připustit, že každý tvar a barva má nejen frekvenci a vlnovou délku, ale i svou duchovní podstatu. Díky vzájemnému sestavení právě těchto tvarů a barev působí tato koule v úrovni těla, duše i ducha.  To se děje proto, že v ní jsou zakódovány základní symboly člověka a vesmíru. Důkazy pro tuto skutečnost ve fyzickém světě hledat nelze. V něm je možné nalézt právě jen frekvence a vlnové délky, ale to, co se týká světa duševně-duchovního, můžeme zkoumat jen mimosmyslově, pocitově a intuicí.

Symboly tvarů

V prolínání a uspořádání tvarů můžeme hledat mnohé odpovědi. Význam žádného symbolu není tímto vyčerpán a osvobozuje ho od jednoznačných výkladů. A to zvláště proto, že v současné vývojové fázi člověka často nelze vyjádřit slovy některé duchovní skutečnosti a člověk se v poznání neustále vyvíjí. Přesto je tento výklad důležitý a uvedené pojmy jsou hlavními symboly v ET.  Koule dále zachycuje i vztah člověka Země a vesmíru. Nelze si ale zjednodušeně myslet, že uvedené pojmy jsou nějak hmotné, protože působení probíhá v jiných úrovních a rovinách, počínaje světem andělským. Ano, koule nás může snadněji propojit se našimi anděly. Také tvary ukazují vzájemné souvislosti a je v nich znázorněno, jak se projevuje prostupující trojnost s tělem, duší a duchem a s jednotou mikrokosmu i makrokosmu.

Symboly barev

V kouli odpovídají symboly tvarů rovněž symbolům barev. Kromě toho modrá barva odpovídá fyzickému tělu, žlutá astrálnímu a oranžová tělu éterickému. Barvy jsou také komplementární - opačné polarity, čímž se vzájemně doplňují. Materiálovým základem ET je čistá "bílá hlína" která obsahuje "stříbrný hliník". To je velice podstatné, jelikož bílá barva má vztah ke světlu a stříbrná k duchovním bytostem. Díky tomu jsou frekvence nanášených barev zesíleny a působení koule je tím umocněno.

K nehmotnému aktivnímu duchovnímu světu jsou nejblíže teplé barvy věčně živého ducha a duše - oranžová a žlutá. Naproti tomu pasivní hmotné smrtelné tělo a vesmír symbolizují studené barvy - modrá a fialová. V ET kouli ale fialová přechází v červeno-růžově-purpurovou, což je velice důležité, protože ta "v trojnosti tělo ducha a duši krví a láskou v život spojuje". Výběr barev v ET je naprosto klíčový. Ostatní barvy jsou v kouli obsaženy energeticky, i když je v ní přímo zrakem nevidíme. Můžeme je dokázat jako součást či kombinaci stávajících barev nebo je vnímat mimosmyslově.

čakryUrčitou spojitost symbolů barev je také možné hledat s energetickými centry člověka nazývanými čakry či lotosy. Sedmá korunní čakra, která nejsnadněji umožňuje napojení k vesmíru a k vyšším světům, bývá nejvíce spojována s fialově-purpurovou a bílou barvou, jež v sobě obsahují celé spektrum zbývajících barev. Modrá pátá a šestá čakra zase umožňují tělu a člověku smyslově komunikovat a vnímat. Oranžová barva je přiřazena ke druhé oplodňující čakře, která ovlivňuje vodní hospodářství (tělo člověka obsahuje cca 70% vody), v němž vše živé i duch povstává. Žlutá je symbolem duše, kde se uchovávají informace a která je úzce spjata se třetí čakrou solárního plexu a projevujícími se emocemi a pocity astrálního - duševního těla. Duchovním symbolem bílé barvy je světlo a je to právě čistá bílá barva hlíny, která je podkladem

          Symboly hlavních barev a celkové členění:

Bílá - světlo Černá - tma
Stříbrná - duchovní bytosti Zlatá - duchovní svět
Růžová - láska Purpurová - život
Zelená - příroda Červená - krev
Oranžová - duch Modrá - tělo
Žlutá - duše Fialová - vesmír

Je také důležité pochopit, že jednotlivé barvy nejsou více či méně duchovní. Příklad k modré barvě a k tělu člověka: Fyzické tělo je často mylně bráno jako méněcenné. Je třeba vědět, že je sice nejnižším článkem, ovšem je z těl člověka nejstarším a také nejdokonalejším. Astrální tělo, jež je zatím méně dokonalé a které dělá mnoho chyb (díky pudům a vášním), je tudíž jednou z příčin onemocnění fyzického těla. Tento fakt je vhodným přirovnáním k tomu, abychom žádné tělo (ani barvu nebo číslo) nepovažovali za méněcenné či málo duchovní. Přirovnání k černé barvě: "Stejně jako nožem lze nakrmit i život vzít, tak i pod rouškou černé tmy lze zločin spáchat i se před ním ve tmě ukrýt". Vždy tedy záleží jak s dispozicemi naložíme...

Celkový význam symbolů je samozřejmě širší. V ET jsou zakódovány i hlavní planety s vývojem člověka spojené, od Saturnu, až po Zemi. Výše uvedené chápeme jako hlavní symboly tvarů a barev. Jestliže si připustíme, že je koule symbolem života - těla, duše i ducha a vše spojuje trojností láska, kdy tato červeně-purpurová barva dále symbolizuje krev, jenž se Zemí se spojila, pak je k dalšímu pochopení blízko...

Funkce ET koule je v podstatě dvoucestná - obousměrná: Na jedné straně duchovní bytosti pomáhají člověku a na straně druhé člověk umožňuje duchovním bytostem se jejím prostřednictvím projevit. Tak si vlastně činí službu navzájem, poněvadž i duchovní bytosti jsou potěšeny, mohou-li konat v lidský prospěch. Čím více člověk zapojí v tomto procesu modlitbu či meditaci tím silněji se tento proces uskutečňuje. Koule má opravdu velmi vysoké napojení a umožňuje každému člověku s duchovním uvědoměním i spojení s vyššími andělskými světy. Při "práci" s koulí je tedy také důležité zapojit naši mentální a pocitovou stránku.  

 

Poznámka autora k symbolům: V době, kdy už byly tyto symboly rozkódovány, jsem nebyl nijak výrazně ovlivněn žádným konkrétním filozofickým směrem ani duchovní školou. Symboly jsem pojmově a intuicí poznal, ale nevěděl jsem přesné souvislosti. Až později jsem nacházel vysvětlení v rosenkruciánském pojetím světa a anthroposofii Rudolfa Steinera. Tím jsem si naprosto nezávisle prostřednictvím ET ověřil mnohé z těchto údajů a přimělo mě to k hlubšímu studiu rozsáhlého díla Rudolfa Steinera. V ČR patřil k takto smýšlejícím osobnostem například Jan Amos Komenský. Článek o Komenském na toto téma lze číst zde. Symboly byly rozkódovány vědomím i mimosmyslovým vnímáním. Tyto informace jsou autentické a původní. Další informace jsou rovněž v sekci princip a vývoj.

Poznámka k prodeji: Pokud jde o tento typ energetických výrobků, tak ET nepředkládá jen "něco k věření", ale vysvětluje podstatu. Předmětem prodeje ale není žádná energie, duchovno či zasvěcení a u koule je oceněn jen výrobek samotný - věci a náklady s vývojem, výrobou a prodejem spojené. Co díky ní člověk dále získá je individuální. Koule je zkrátka jen prostředníkem na naší vlastní cestě a pomáhá nám zbavit  se destruktivních energií i jejich sil a umožňuje  získat čistou energii a správné napojení.