Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Andělé, léčení s Anděly. Jak působí Andělé a démoni?

Vzhledem k tomu, že při použití ET koule dochází k posílení vazby mezi člověkem a duchovním světem Andělů, je namístě si vysvětlit, jak vlastně Andělé působí. Není zdaleka jen pověrou, ale holou skutečností, že "každý člověk má svého Anděla" a může jich být i více. Při duchovním uvědomění je možné se prostřednictvím ET koule blíže spojit s andělským světem a může dojít i k "léčení s Anděly" nebo si následně mnohé věci, které potřebujeme rozřešit, lépe uvědomíme...

Andělé jsou člověku nejbližší duchovní hierarchií a lidskému Já je nejblíže naše astrální tělo (většinová část aury). Proto mohou Andělé působit na člověka právě jeho prostřednictvím. Pokud tedy může člověk vnímat něco z duchovního světa, pak je to logicky to, co je mu nejblíže, a to je právě andělský svět. Jelikož Andělé v určité části svého vývoje prošli vývojem „lidství“, mohou také proto člověku poskytovat přímou pomoc (léčení s Anděly, duchovní poznání) a mají i určitý úkol, jak člověka připravit na jeho další vývoj, aby nezůstal ve vývoji opožděn. K tomu je ale důležitý i přístup člověka s vlastní snahou rozvoje. Někteří lidé mohou mít při sobě více andělů, ale každý člověk má vždy minimálně jednoho Anděla, kterým je tzv. "Anděl strážný". V něm žije naše vyšší Já. Náš Anděl sám je svým způsobem naším vyšším já, působí v našem životě jako náš osud, ve kterém se skrývá otcovská vůle Boží. Nyní se lidský život utváří působením vlastního Anděla a dobrotivého, svatého Ducha kosmického. Je to rovněž Anděl strážný, který uchovává vzpomínky na naše minulé inkarnace.

Jak působí Anděl v astrálním těle člověka? Andělé vzájemným spolupůsobením utvářejí v lidském astrálním těle obrazy. Tyto obrazy utvářejí pod vedením Duchů formy. Anděl je tedy v „dalších službách“ těchto, jemu nadřazených, vyšších duchovních hierarchií. Bytosti z hierarchie Andělů a určitým způsobem každý jednotlivý Anděl, má pro každého člověka svůj zvláštní úkol.
Andělé mají při tvorbě obrazů určité zásady, z nichž hlavní je utváření bratrství. Pro andělský svět platí, že „nikdo nemůže být šťastný, pokud jiní trpí“. Díky působení Andělů se tato zásada postupně stane u mnoha lidí i lidskou stránkou. Nyní může být opravdu duchovní člověk šťasten alespoň, tak nějak napůl. Smutnou stránkou současné doby je, že se nám kde kdo, a kde co snaží postupně vnutit přirozenost hrůz. K tomu přispívá i jejich neustálá propaganda, kdy je vidíme tak často, že už nám to připadá normální. Morální úpadek části lidstva je tak velký, že už mnohdy nevíme, co je vlastně správné. Andělský svět je pro mnoho lidí nadějí a snaží se pomoci člověku skoro za všech okolností. První zásadou Andělů tedy je - budovat na Zemi mezi lidmi bratrství a soucit k druhým.

Mají však i další snahu, aby každý člověk viděl ve druhém člověku skryté božství. Nevidět v člověku jen „výše vyvinuté zvíře, ale že se v něm zjevuje něco, co přichází z božské podstaty světa a projevuje se to skrze jeho tělo a krev. Pochopit člověka jako obraz, který se zjevuje z duchových světů, i to vkládají Andělé do svých obrazů. Jakmile se v budoucnu toto podaří uskutečnit, nebude už třeba tradičních náboženství a církví se zevními institucemi na fyzické úrovni. Samotné setkání člověka s člověkem bude náboženským úkonem a k tomu lze již dnes položit vědomě základ. I toto patří k podnětům práce Andělů - rozprostřít nad lidmi úplnou svobodu náboženského života.

Třetím cílem Andělů je, aby člověk opravdu dospěl k duchu a přemohl propast, která ho dělí od vědomého prožívání duchovna – duchovnost pro ducha, náboženskou svobodu pro duši, a bratrství pro tělo. Je jenom třeba povznést vědomí k jiné úrovni a člověk se bude cítit přenesen do toho nádherného místa, kde konají Andělé svou práci na lidském astrálním těle.
Kdy a jak konají Andělé na člověku tuto práci? U méně duchovně uvědomělého člověka ji konají většinou při spánku, v momentech před usnutím a těsně po probuzení. Obrazy tvoří však i během dne, ale průměrný člověk není schopen v noci ani přes den si to uvědomovat. Dalo by se říct, že většina lidí dnes i za dne duchovně spí. Děje se v člověku i kolem něj mnoho událostí, ale většina lidí je nedokáže vnímat. Právě to by se ale mělo změnit. Protože žijeme v době, která umožňuje rozvíjet takzvanou duši vědomou, měl by každý člověk i přes den žít s duchovním uvědoměním, a pokud toho bude opravdově schopen, pak může vědomě vnímat andělské působení. Poněvadž lidstvo obecně již dospělo ke svobodě rozhodování a člověk má svobodnou vůli, záleží na každém, jestli chce “prospat“ toto důležité období vývoje nebo se ho vědomě účastnit a bytostně růst. Aby k tomu mohlo dojít, musí se člověk kvalitně duchovně vzdělávat.

Lucifer a Ahriman

Je třeba si uvědomit, že stejně jako působí na astrální tělo člověka Andělé, působí na něho i bytosti, které se snaží člověku vzít svobodnou vůli. Většina lidí totiž díky svobodné vůli volí dobro, ale pokud bude pod nadvládou jiných než andělských světů, může dát přednost zlu z mnoha "jakoby rozumných důvodů". Takto se snaží člověka ovlivnit duchovní síly Luciferské a Ahrimanské. Luciferské bytosti jsou bytosti zaostalé na jiných stupních vývoje. Mají zájem působit na člověka tak, aby nemohl vyvinout svobodnou vůli, jelikož ji sami nemají. Svobodnou vůli lze získat jen na Zemi, ale tyto bytosti nechtějí mít s vývojem Země nic společného. Luciferské bytosti svobodnou vůli člověka nenávidí. Jednají sice duchovně, ale chtějí člověka pozvednout k duchovní výši předčasně. To se děje tak, že mnohým je různými způsoby umožněn určitý duchovní vzestup, ale bez lásky, o které se jen mluví - ve skutečnosti o ni nejde. (Tento jev je dnes častý na "rychlokvašných" přednáškách a kurzech i v novodobých duchovních naukách - přítomný okamžik, pátá dimenze 5D atd.). Luciferské síly se vychytrale snaží, aby člověk byl zrychleně automaticky zduchovněn dříve, než bude plně působit jeho vlastní vědomá duše. Aby si nepřipouštěl působení Andělů, nemohl se svobodně rozhodovat a propásl důležité události vlastního lidského růstu a vývoje. Také Ahrimanské bytosti se snaží člověka odvrátit od božské podstaty. Na rozdíl od luciferských sil o to ale neusilují duchovně, ale naopak se snaží jeho duchovnost usmrtit. Snaží se mu vštípit názor, že je vlastně jen dokonale utvořené zvíře. Ahriman je představitel materialistického darwinismu. Snaží se prosadit jen zevní smyslový život člověka, aby člověk uspokojoval hlavně své potřeby jako jídlo, pití, peníze a techniku. Používají k tomu rafinované prostředky materialistické vědy a stahují svými argumenty člověka až příliš ke hmotě na úkor duševně-duchovních hodnot. Tak vlastně v člověku působí Luciferské a Ahrimanské síly proti Andělům.

Rudolf Steiner dále charakterizuje mocnost luciferskou jako sílu, snažící se učinit z člověka bytost naprosto svobodnou, odpoutanou od světských povinností a nezávislou na kosmickém řádu. Ale tato mocnost není jen ryze negativní – v přiměřenosti je zároveň i dárcem nadšení, tvůrčích podnětů a smyslu pro krásu. Druhá z mocností, ahrimanská, se naopak snaží člověka co nejvíce uvěznit ve fyzických zákonitostech, učinit ho co nejzávislejším na hmot ě a odpoutat ho tak od svých božských nadpozemských tvůrců . Ani tato mocnost není však jen výhradně škodlivá – může člověku přinést například přesné logické myšlení a důslednost, smysl pro pozemský pořádek a pozemskou organizaci. Protikladem jakéhokoli zla proto není nějaké dobro, ale jiné, protichůdné zlo. Dobro pak tvoří vždycky pozitivní střed mezi oběma extrémy. Například protikladem lakomství jakožto ahrimanské jednostrannosti je marnotratnost (jednostrannost luciferská), zatímco jim odpovídající dobrý sklon leží uprostřed – hospodárnost.

Určité duchovní bytosti a rovněž i Andělé postupují ve svém vývoji i prostřednictvím člověka, a to tím, že se člověk vyvíjí spolu s nimi. To nedělají jen tak, aby se zabavili, ale kvůli dosažení určitého cíle. Proto je práce Andělů vážnou činností a nelze ji znevažovat  pochybnou interpretací. Tím že Andělé poctivě pracují na vývoji lidstva, snaží se ho připravit na tzv. "druhý příchod Krista", což je jeho zjevení na astrální úrovni v jeho éterickém těle. Budou ho vnímat jen ti lidé, kteří vyvinou schopnost vnímat citlivé děje v okolní éterné a astrální oblasti, jež je všude kolem nás. Ten proces bude dlouhý, ale již nastal a výjimečně to někteří  dokážou už dnes. Tomu se naopak snaží výše zmíněné síly zabránit a chtějí, aby člověk nevnímal a propásl tuto skutečnost podobně, jako se mnozí snažili a snaží popřít jeho první příchod a události na Golgotě. Nepřijetí těchto událostí významně ohrožuje vývoj člověka i Země.

Aby člověk procítil a pochopil, co do něj Andělé vkládají, musí přes den vědomě duchovně žít, a pak může vše i prosté věci, jako je běžná práce, sám produchovnit. Potom už bude vlastně jedno, jestli obdrží informace přes den či v noci, protože když přijdou za dne, začne je chápat a jeho spánek se stane obohacující, což se následně projeví i přes den v bdělém stavu a vše se začne doplňovat a působit zrcadlovitě. Jednou člověk pozná, že ve vyšším světě bude láska tím, čím je dnes vzduch a světlo nás obklopující. Láska bude podstatou nového světa. K tomu všemu nám mají dopomoci Andělé...

Poznámka: Obrázky výše jsou jen ilustrační. Výklad vychází z mého studia Anthroposofie - duchovní vědy Rudolfa Steinera a takto ho hlavně i sám cítím. Obecně mluví o Andělech kde kdo, ale právě Steiner dokázal popsat jejich úkol. Pro zájemce je v dalším odkaze jeho přednáška z roku 1918 - Co činí Anděl v našem astrálním těle, která ve svém závěru dokazuje, že mnohé se již dnes vyplňuje...