Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Meditace - návod a popis vstupu do meditace

Každý člověk o něčem často medituje... Meditujeme nad různými věcmi v mnoha obyčejných situacích. Jestliže ale chceme dosáhnout vyššího vhledu, je třeba větší koncentrace, než jsme zvyklí z běžného přemýšlení. Soustředěná meditace se většinou provádí v sedě - poloha lotosového květu. Není to však bezpodmínečné a můžeme meditovat i v jiné uvolněné poloze, jsme-li v ní soustředění schopni. První fáze meditace vychází z koncentrace a tu je třeba zpočátku trénovat technikou vizualizace na nějakou myšlenku, vjem, barvu, bod atd. Druhou fází, jež by měla jít ruku v ruce s tou první, je pozorování - vnímání našich tělesných funkcí (dech nebo tep), což nám pomůže oprostit se od jiných myšlenek. Takováto koncentrace a vnímání vede k uklidnění mysli, což je důležité, jelikož roztříštěnou myslí nelze vstoupit do meditace. Jakmile je mysl klidná bez tužeb a přání, dochází ke vstupu do meditace a rozšiřuje se naše vědomí, jehož ohnisko se mnohdy stabilizuje uprostřed čela. Do jakých sfér v meditaci dokážeme proniknout je individuální. Záleží, na jaké duchovní úrovni stojíme i na tom, jak jsme schopni meditaci provést. Počáteční zklamání, kdy se nám může zdát, že nedosahujeme toho, čeho bychom chtěli, není na místě, jelikož k pokroku dochází vždy, i když se nám to zatím nezdá. Je třeba pokračovat a znatelnější výsledky se dříve či později dostaví.

Meditací nad čímkoliv můžeme získat nepřetržitý tok informací o dané věcí či události. Je to vnor - vhled do požadované situace. Kromě jednodušších, výše popsaných koncentrací, které je důležité u začátečníků cvičit zpočátku, lze později meditovat i na určitý proces. Pokročilejší mohou rozvíjet meditování třeba na růst rostliny, kdy si vizualizujeme její vznik od semena v půdě přes růst stonku, listů až po vývin pestíků a rozvíjení květu vlivem slunce. Stejně tak to mohou být jiné procesy a děje. Ještě vyšším stupněm je meditační prožitek například modlitby, i když modlitba samotná není přímo meditace, ale spíše citový způsob, kterým dojdeme ke stejnému výsledku. Kombinací obojího, kdy v meditaci sledujeme průběh v nás zakořeněné modlitby, naplňujeme nejen sebe, ale i všeobecný duchovní prostor. Kromě meditace je tedy nutné pěstovat i morální zásady, jelikož jinak by nastalo nesprávné meditování, kdy chceme zušlechťovat jen sami sebe pro svůj pokrok a zapomínáme na okolí. Taková meditace by byla sobectvím. To co v meditaci získáme, máme i postupně citlivě předávat dál.

Jak dlouho bychom měli meditovat? Meditace není časově omezena a jde o individuální přístup. Důležitější než nějaká konkrétní délka je pravidelnost - rytmus. I krátký čas v tomto případě může postačovat. Rytmus nahrazuje sílu! Meditace může být zaměřená i léčebně. Správně prováděná meditace očišťuje nejen naši mysl, ale i duši a tělo. Meditace je duchovní pokrm pro duši...

Meditace s energetickou koulí

Je možné meditovat přímo na kouli tak, že si budeme vizualizovat její barvy a uvědomíme si, že představují jednotlivé symboly významem a spojením tak, jak je popsáno v sekci duchovní symboly tvarů a barev. ET lze rovněž využít k posílení jiné meditace. Můžeme s ní být při tom přímo v kontaktu nebo ji jen položit před sebe a následně použít jakoukoliv meditační techniku.

Léčebná meditace s ET

alternativni-medicinaS touto koulí lze zaměřit meditaci i vyloženě léčebně, i když v tomto případě se jedná spíše o kombinaci s relaxací. Základní metoda je popsána v sekci přímé použití. Další možností jsou různé stupně vizualizace, buď celkové nebo v jednotlivých částech těla, kdy si představíme, jak léčebná energie proudí přes kouli do naší bytosti jako celku, nebo v jednotlivých částech, čakrách a podobně. Kromě prosté vizualizace je léčbu samozřejmě možné podpořit i fyzickým přidržením v oblasti některé čakry. Není ale doporučeno přikládat na 6. čakru třetího oka, kde by mohl vzniknout přílišný tlak. Proto je vhodné ET přidržovat spíše u orgánových čaker - první až čtvrté. Při takovémto použití může u někoho dojít až k úplnému nebo částečnému vymístění z těla, zejména při držení koule v oblasti třetí čakry - na solar plexu. V tomto případě to však s ET není nebezpečné, protože s koulí dochází k ochrannému spojení a nikdo není připuštěn dál, než je schopen zvládnout. K tomu je nejvhodnější čas ráno ihned po probuzení, kdy naše mysl není ještě zcela bdělá a jsme ještě v částečném spojení s duchovním světem.

Meditace, sebedůvěra a růst, další stupně meditování...

Meditacemi vytváříme nástroj pro poznání sebe i okolí a pro „vnitřní úklid“. Lze tak rozpouštět bloky hluboko v podvědomí a ve výjimečných případech dosáhnout i Osvícení. Meditace posiluje i naši sebedůvěru a celkový růst. Spočívá v podstatě tom, že prožíváme myšlení jiným způsobem než obyčejným. Když člověk vidí, slyší, cítí, tak pozoruje, jak přijaté vnější dojmy pokračují v tvorbě myšlenek. Oddává se situaci a myšlenky přicházejí. Tímto způsobem ale sám neučiní znatelný pokrok, protože obyčejné myšlenky zatím nemají takovou sílu. Záleží na tom, aby člověk myšlení začal prožívat! Budeme-li jednotlivé myšlenky či procesy stupňovat v meditaci, sílu získají, stejně jako ji získávají svaly fyzickým cvičením. V jistém slova smyslu nás počáteční jednoduchá cvičení mohou dovést k tomu, že  začneme běžné dny prožívat jinak. Tak se krátké meditativní cvičení může postupně přenášet do celého dne. Jestliže se naučíme myšlenky uchopovat, nebudou již slabé a budeme je moci používat stejně, jako používáme třeba svalstvo k pohnutí ruky. Je zkrátka třeba pracovat na tom, aby se myšlenky staly opravdu pozitivním tvořivým procesem. A k tomu nám dopomáhá meditace. 

Postupně by měly být všechny prostorové vjemy, které jsou jen na fyzické úrovni z meditace vyloučeny. Naopak do ní zařazovat to, co se projevuje a existuje i v astrálním světě a připojuje se ke smyslovým vjemům - barvy, zvuky, vůně světlo atd., neboť ve všem, co vnímají naše smysly, se projevují duchovní bytosti. V barvách, vůních a tónech nechávají vtékat svou duchovní bytost. Jakmile si tyto a podobné další skutečnosti uvědomíme, začneme vše jinak chápat. I slova a pojmy dostanou jiný ráz a smysl. Budeme-li meditovat například o pojmu "moudrost", nejen že lépe pochopíme skutečný význam moudrosti, ale bude do nás postupně proudit něco z moudrosti samé. Pak začneme vnímat, že pravda, soucítění a láska jsou nejmocnějšími silami člověka i celého lidstva a proměňují v dobro vše, co se mu staví do cesty. Pak v nás bude pravda vystupovat na povrch a soucítění se stane naší součástí, protože láska je silou, která nevládne, ale tvoří...