Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

PRINCIP VÝROBA A VÝVOJ ET

Materiál a výroba: K výrobě ET používám nejjemnější a nejčistší hlínu, jejíž zárodek se datuje do období třetihor. Tato hlína má bílou barvu a vznikala před miliony let zvětráváním hornin pod subtropickými lesy a savanami. Původ této hlíny tedy odpovídá době dávné Atlantidy...

Z tohoto materiálu je výroba koule zcela 100 % ruční práce - koule není odlitkem ani výliskem. Výroba ET trvá několik dnů a má své zákonitosti. Je plná a těžká s vícero vrstvami přírodních barev a vše je vypálené v peci na vysokou teplotu dle specifické teplotní křivky. I když koule vypadají stejně, každý kus je originál.

Princip působení: Každý materiál tvar i barva má své energetické vyzařování – svou frekvenci a vlnovou délku. ET je současně trojitým zářičem:  tvarovým - materiálovým - barevným

Obecně je koule v podstatě nejdokonalejší tvar a svou charakteristikou ostatní tvary v mnohém předčí. Tím, jak je ET rozdělena v klíčovém poměru komplementárních barev (opačně polarizovaných) a tím, jakým postupem je vyrobena, vznikají kolem ní silné energetické vibrace, které koule přijímá z přírodních sil Země a z vysokoúrovňových sfér vesmíru. Z hlediska hmotného tedy hovoříme o frekvencích a vlnových délkách, jež z hlediska duchovního pochází z jim odpovídajících úrovní. Odlišné složení materiálu, tvaru a barev nebude mít stejné účinky. V závislosti na jejich kombinaci a technice výpalu, se totiž mění i vazby jednotlivých prvků. Dochází k energetickému působení, které má dle způsobu použití vliv na rostliny, zvířata i některé látky, ale převážně pak na člověka. ET vytváří kolem sebe energetickou kouli o průměru několika metrů a neustále se dobíjí i čistí sama. Působení je nejsilnější přímo na ní a snižuje se vzdáleností. Intenzita vyzařované energie je stejná u jakékoliv koule a velikostí se mění jen dosah v prostoru a rychlost energetického výkonu. V určitých aspektech je navždy energeticky nevyčerpatelná, ale po třech letech může dojít ke "strhání materiálu" a je vhodné kouli vyměnit za novou.

Toť základní výklad. Každá hmotná věc má zkrátka svou podstatu ve světě duchovním, což platí i pro látky, barvy i tvary. Takové zjištění může být pro někoho impulsem k odmítnutí (což je z hlediska materiálních měření logické), pro jiného, je to však holou skutečností. Princip z hlediska duchovní podstaty je nastíněn v sekci duchovní symboly. Koule nás propojuje s duchovními světy, počínaje tím andělským. Je ovšem i vědecky dávno prokázané, že barvy, tvary i jejich frekvence a vlnové délky mají na člověka značný vliv. Výslednou energii dnešními přístroji měřit nelze, ale můžeme ji dokazovat nepřímo jinými způsoby, statistickým vyhodnocováním a také fotografováním lidské aury a čaker nebo automatickou kresbou. ET je výrobkem přicházejícího věku a pomocnou rukou lidem hledajícím nové cesty.

 

Historie a vývoj ET : spojitost - Nikola Tesla, Linda Goodman a Teslovy destičky

ET v různých podobách vyrábím již od roku 1999. Původně měla tvar tzv. tabulky  s názvem ET - Energy Table: Energetizační tabulka. Vyrobena byla ze skla a kovové slitiny čtvercové velikosti 12 x 12 cm s kruhem uprostřed. Její působení je podobné jako u nynější koule, ale v některých aspektech se liší.  Intenzita vyzařované energie u ní závisí na množství světla v jejím okolí a také složení materiálu má jinou charakteristiku.

Velkou inspirací k prvotnímu začátku mé činnosti, byly takzvané Teslovy fialové destičky pozitivní energie, jejichž autorem údajně byl vědec a vynálezce, který bývá označen jako otec volné energie - Nikola Tesla. Podle spisovatelky Lindy Goodmanové, která propaguje Teslovy destičky (Linda Goodman - americká astroložka) to byl právě on, kdo přišel na to, že hliníková slitina polarizovaně obarvená na fialovo je schopná vyzařovat pozitivní energii. Teslovy tabulky či destičky jsou v podstatě galvanicky obarvený plech na fialovo - foto vpravo. Postupně jsem zjistil, že vyzařování na hliníku platí i pro další barvy a že jde určitými kombinacemi tvarů a barev docílit mnohem lepšího působení. To byl impuls k vývoji ET. Následovalo dlouhé období vlastních výzkumů a vědomého i mimosmyslového bádání, které tvary a barvy je třeba sestavit, aby se docílilo co nejlepšího výsledku. Tak jsem postupně s těmito tvary a barvami došel od ploché tabulky, až ke kouli...

DOPRODEJ - Původních energetických tabulek ET

Limitní nabídka do vyprodání zásob:

Jedná se o tabulku, kterou jsem vyvinul na základě výše uvedeného popisu - Linda Godmman / Nikola Tesla. Tak to vše už v devadesátých letech u mne začalo. Vyrobil jsem nejdříve onu "Teslovu" fialovou destičku a zdokonalil ji v nový výrobek, jehož barevnou kombinaci a tvar jsem chránil i u úřadu průmyslového vlastnictví (1999). Jedná se o polarizovaně anodizované nanášení barev na kovovou slitinu v jednotlivých částech, které jsou ve skle. Tato tabulka má při dostatečném přísunu světla velmi silnou energii. Její velikost je 12 x 12 cm a lze ji použít podobně jako kouli.

Vzhledem k vysokým nákladům i technologickým nárokům již s výrobou této tabulky neuvažuji…

Doprodej je určen jen vážným zájemcům o tyto „věci“…

Cena této ET je 3000,- Kč a v případě zájmu je nutno ji objednat mailem:

ENERGIE ET A JINÉ OBORY

Energie ET je univerzální, ovšem vzhledem k energii, kterou člověk pro svůj život běžně přijímá, je velmi zesílená. Proč je možné ji s univerzální energií spojovat lze nastínit z duchovních symbolů. Univerzálnost také znamená, že ji může využívat kterýkoliv člověk a ne jen někteří jedinci. Pojem univerzální a životní energie je často spojován s názvy jako energie prána, čchi, chi nebo tao a s nimi ET spojitost má, protože se vždy jedná o různé pojmy pro jeden druh universální energie, jejíž název není podstatný... 

V poslední době ale universální energii někteří spojují s různými výrobky, systémy i naukami a hovoří o určitém využití takovéto energie, ať již jsou to Tachyony, Feng Shui, Merkaba, Reiki, Schambala, atd. Je třeba zdůraznit, že ET koule nemá s uvedeným nic společného a je zcela samostatným a jiným produktem. Bližší vysvětlení je dole na stránce duchovní symboly a také na stránce o mě

Poznámka k pojmu léčení:
ET je účinným pomocníkem, ale není naším zdravotnickým systémem klasifikována jako léčivo a její používání neznamená nahrazení léčby nebo omezování návštěv lékaře. Její nespornou výhodou je možná kombinovatelnost s jakoukoliv klasickou nebo alternativní léčbou. Jestliže cítíte nějakým způsobem její energii, napište to prosím  emailem, pomůžete tak ostatním lidem hledajícím nové cesty...