Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Kometa Siding Spring, Ison a Mars

19. 10. 2014 přichází v naší Sluneční soustavě důležitá událost. Kometa C/2013 A1 Siding Spring prolétá rychlostí 56 km za sekundu kolem Marsu ve vzdálenosti pouhých 139 500 km (88 000 mil), což je ve vesmírném měřítku opravdu, asi jako u nás z kuchyně do obýváku... Kolem planet takto blízko komety běžně nelétají a není to žádná náhoda, pakliže zkoumáme ostatní souvislosti s vlastnostmi Marsu a komety Ison z roku 2013. Pokud bychom se na tento děj podívali pouze z běžného pohledu materiální vědy, nenašli bychom, kromě obecných vlastností komet, mnoho společných prvků. Jestliže ale budeme hledat odpověď i z pohledu vědy duchovní, začne se nám otevírat obraz jistých vzájemných znaků, které mají zásadní vliv na vývoj doby dnešní i té budoucí. Nejdříve si připomeňme, že obě komety pochází z takzvaného Ortova oblaku. Tedy jsou zde poprvé a putovaly k nám z obrovské vzdálenosti milióny let. To ještě není nic zvláštního, takových komet je plno. Zvláštní už ale může být jedna podstatná věc. Přesto, že dráhy obou vlasatic jsou zcela rozdílné, kromě toho, co Ison dokázal u Slunce, obě přišly z dálav dát jakýsi "polibek Marsu". To už bylo naznačeno v článku o kometách 2014 a nyní bych více nastínil podstatu této události.

Když se blížil Ison, každý čekal, zdali se po setkání se Sluncem stane kometou století. Jestli bude výrazně pozorovatelný pouhým okem a nejlépe předvede na obloze nějaké velké kometární představení. V tomto ohledu však nebyly lidské představy naplněny a osud Isonu měl jiné poslání. U Slunce zcela nezanikl, dal mu impuls a vlastní transformací mnohé naznačil. První nepřímá podobnost tkví v tom, že jako loni letěl Ison vlastně přímo ke Slunci, letí podobně letos Siding Spring k Marsu. Ten hlavní společný znak se Siding Spring ovšem není v tomto, ani v jasnosti, která z komet je více či méně viditelná, ale v jejich skryté úloze v transformačním procesu proměny lidstva a Země. To navíc s jakýmsi společným „mezi-bodem“ v Marsu.

Fyzickým pohledem zjistíme, že obě komety kolem něj prolétají v takové blízkosti, že otírají Mars svým ocasem a zanechají v jeho atmosféře i na něm samotném své částice. Ale až duchovním pohledem potom najdeme něco, co bude mít zásadní vliv. Vyjít je třeba nejdříve z toho, že Mars není jen rudou planetou samostatně plující naší Sluneční soustavou s charakteristikou obecně známého popisu. Stejně jako jiné planety ovlivňuje i zbytek naší Sluneční soustavy, naši Zemi a člověka samotného. V různých pramenech nalezneme mnoho spirituálních popisů jeho vlastností, ovšem ty jsou v podstatě stále mnohdy poměrně materiální. Mars totiž nemá jen ovlivňující faktor astrologický, ale je planetou, která kdyby ještě jako nehmotná neprošla před dávnými věky „inkarnací Země“, neměli bychom na Zemi železo, jenž zde Mars zanechal. Jelikož člověk se vyvíjí souběžně se Zemí, neměli bychom ani železo v krvi a krev by nemohla být nosičem našeho posledního článku, kterým se lišíme od rostlin a zvířat. Tímto článkem není nic jiného, než naše já - ego. Pokud jde o jeho přiřazení k nebeským tělesům, pak naše "já" náleží především ke Slunci, ale neznamená to, že by ho neovlivňovala i jiná tělesa včetně Marsu. Nyní není na místě se zabývat celkovou složitostí ega, ale jedním úsekem ano. A to je právě spojitost mezi Marsem a oběma kometami. Tím, že Mars zanechal na Zemi železo, které je obsaženo i v krvi, může silně působit i na každého člověka přímo fyzicky i přes jeho éterické tělo (životních sil) a astrální tělo (pocitové, emoční) i jeho já. Podobnou činnost vyvíjejí všechny planety včetně Slunce, každá dle své charakteristiky, jenž je s člověkem propojena. Když k nám v období dospívání sestoupí z duchovního světa naše pravé já, naváže se na krev a její duchovní substance všech prvků, včetně železa. Každý člověk tak přebírá nejen určitou fyzickou vlastnost železa, ale i tu spirituální, která může mít mnoho podob. Na všech planetách i na Marsu jsou síly dobré i zlé a ty se s námi propojují a někdy i člověk sám rozhoduje jakým způsobem, nebo které z nich to budou. Tím, že kometa Ison a po ní i Siding Spring marsické síly ovlivní, bude to mít dříve či později vliv na ostatní vesmír a bytosti ho obývající včetně člověka. Jaký to vliv bude nelze přesně určit, ale některé věci jdou zhruba odhadnout. Už od průletu Isonu je zřejmé, jak se vše stále více pročišťuje. A to v měřítku celosvětovém i v osudech rodin a jednotlivců. Někde k tomu dochází přirozenou a poklidnou silou, ale jinde nastupuje sílá hrubá. A tento proces bude nadále pokračovat, jen neznáme délku a detaily vývoje.

V článku o kometách 2014 bylo v části k Siding Spring naznačeno, že Mars je planetou, kterou kromě pozitivních bytostí obývají i ty opačné podněcující lži i válečnické sklony. A že i z tohoto důvodu tam působí Gautama Buddha, který zde vykonal v jistém smyslu podobnou misi, jako Kristus na Zemi a společně s jinými se snaží tento stav změnit. Jestliže temné síly Marsu zneužijí moci železa, potom tak činí přes člověka v krvi a mnohdy se řinčí na Zemi zbraněmi v mnoha formách. Podíváme-li se na současnou situaci mezilidských vztahů i stav hospodářsko-politický, pak vidíme, k čemu bez duchovní lásky spějeme. Komety jsou často tzv. kosmické léčitelky a nezbývá než doufat, že ty, co procházejí kolem Marsu, pomohou pozitivním silám v činnosti. K tomu ovšem musí přispět i sám člověk a nečekat, že se vše nějak vyřeší a obětovat aspoň část svého pomyslného klidu pro činnost ostatním. Pro určité odlehčení těchto vážnějších témat je na místě ještě uvést některé další duchovní vlastnosti rudé planety, i když i ty mají svůj důležitý význam: 

Mars má totiž vliv i na procesy dýchání, kdy dechem podněcuje život. Přes dech jsou do člověka a jeho astrálního těla vháněny obrazy, později ho podněcující k činnosti. S dechem souvisí i mluva, a i proto má tato planeta vliv především na řeč. Pod vlivem Marsu se rozvíjí síly, které se pak vlévají do vyjadřování. Mars je hlásnou troubou našeho planetárního systému, mnohomluvnou planetou. Nazýváme-li ho takto, jsou tím myšleny duše bytostí ho obývající. Na rozdíl třeba od Jupiteru, který drží svou moudrost v myšlenkách, on vše, co je mu z universa dostupné rozhlásí. Má i v tomto svého génia a démona. Génius působí tak, že v člověku podněcuje správnou mluvu a démon naopak tím, že je řeč různým způsobem zneužívána. S oběma faktory má každý dozajista dost zkušeností v soukromí, i v tom, co se lidem říká... Dávejme tedy pozor na to, co je nám předkládáno a hlavně na své vlastní myšlenky a řeč. Na to upozorňoval už Kristův nový zákon: "člověka nepoškozuje ani tak to, co do něj vchází, jako spíše to, co z něj vychází". Důležitost myšlenek i slov byla zdůrazněna už v prvním sdělení 2012 - není to právě rudá planeta, jako symbol v automatickém obrázku? Rovněž stojí za zmínku, že Mars je propojen i s ostatními planetami. Třeba s Venuší, která přijímá vše ze Země, ale často odmítá mnohé z kosmu. Naproti tomu od Marsu stále vyzvídá a přitom nechce, aby to věděl. Jejich postavení v kvadratuře, nebo v konjunkci, má vliv na utváření jazyka nějakého národa i jednotlivce, kdy první stav může jeho řeč oduševňovat a druhý tvořit jen bezduchý zvuk. Vlastností planet by bylo sice ještě mnoho, ale zde uvádím jen ty, které zde vzájemně souvisí.

Uvidíme nakolik vlasatice Siding Spring s marsickými silami "zamává", a jak se to v budoucnu přenese na člověka. S jistotou doposud nevíme, zdali je po Isonu některou z dalších vlasatic ze sdělení o třech kometách. Jisti si můžeme být právě jen první kometou Ison. V tomto článku je zatím hlavně nastíněno, že jakmile kometa pozmění vibrace Marsu, tato změna se přenese prostřednictvím dechu, řeči, krve a železa do těl člověka i na jeho já-ego. Bude to další působení duchovních substancí, po nových energiích Slunce, které vznikly kromě jiného i „injekcí Isonu“. Ten se "po svém transformačním přerodu" mezi tím rozšířil našim vesmírným prostorem. Tato proměna probíhá i v lidstvu a po návštěvě Siding Spring uvidíme, jak se příští energie projeví, či jak je kdo použije...

Poznámka: Tento článek byl sepsán před příchodem vlasatice Siding Spring a po jejím průletu bude mít pokračování zde, v aktualitách vesmírného počasí nebo v samostatném článku. Animace Siding Spring a Marsu, kolem něhož běhají i jeho dva Měsíce:

 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...