Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Sdělení automatickým písmem k současnému vývoji proměny - transformace:

Část 1. - hlavní sdělení z roku 2012 pro vývoj let příštích...

Zde je první část "seriálu". Ostatní díly naleznete v tabulce na konci stránky. Součástí některých článků je i tzv. sdělení automatickým písmem a obrázkem, jiné články jsou vydávány samostatně...

V minulých letech již došlo k jistým významným událostem, kdy prakticky od konce devadesátých let probíhá nejrychlejší období "poatlantského vývoje lidstva" a čím dál více bude docházet k dalším změnám stávajícího stavu.  Rok 2012 až 2013 lze považovat za určitý bod zlomu, v němž bude vývoj pokračovat některými vnějšími faktory a hlavně postupnými vnitřními proměnami. Vše záleží na každém jednotlivci, na nás samotných i na silách z vyšších světů. Je jisté, že se blíží mnohem větší změny, než jsou pro nás běžné. To, co proběhlo doposud má velký význam, ale oproti dalšímu vývoji je to jen slabý odvar. Abych mohl porovnat svoje vjemy, sleduji názory i ostatních upřímně hledajících. Rovněž jsem požádal i "spřízněnou duši paní Lenku" o sdělení z "vyšších sfér", na něž se dokáže mimosmyslově napojit automatickým písmem s obrázkem v němž nelze hledat "malířské umění" (je stvořen rychle automaticky), ale "řeč symbolů". I její automatické písmo je do určité míry "podobenstvím". Další vysvětlení je v poznámce níže...

Zde je automatická obrázková kresba s doprovodným automatickým písmem (přepis), kdy paní Lenka při jednom "svém napojení" (24.11.2012vznesla dotaz - pro další vývoj na duchovní a fyzické úrovni ve vztahu k planetě Zemi a lidem.

Naši milí, nebylo jiného zbytí než zasáhnout velkou silou třesku, aby bylo zrno odděleno od plev. Není již možné dále žít v takové disharmonii s matičkou Zemí i vesmírem. Proměna nastane, není jiné volby. Záleží na každém jedinci, kterou cestu si volí a kudy bude veden při střetu dál. Je cesta ke světlu a lásce, cesta k uzdravení, harmonii a duchovnímu uzdravení, ale také cesta pádu, kde tížící padat budou. Měli dostatek času změnit svůj směr a těm nebude svoleno přejít do vyšších světů. Každý půjde tam, kam mu náleží jít. Není mnoho času pro zásadní proměnu lidí. Ti kdo cítí srdcem vidí a slyší následují volání a poslechnou volání, které je zavede tam, kde je klid a láska ,,Nebe na Zemi". Proto je poslední zrychlená doba k tomu, aby si lidé uvědomili naléhavou situaci. Máš-li pochybnosti zpytuj svědomí: mluv a konej srdcem. Dej si pozor na zlé slova a myšlenky. Zlé přitáhne zlé a sváže Ti nohy, když budeš chtít běžet. Laskaví, obětaví a hodní lidé se nemusí ničeho bát. Proměna je obrovskou změnou, ale změnou radostnou, očekávanou. Ničeho se nemusí bát tito lidé neboť ti se vznesou a projdou tam, kde jim bude lépe. Bude tma a světlo. Neměj strach. Je dobré se sdružit s lidmi, které máš rád a radovat se, milovat se, smát se a myslet na lepší a spravedlivější ,,Nový svět". Až přebude tma a rozblesk otevře oči všem, pak pochopíš, proč tomu tak muselo být. Jsi součástí obrovské, očekávané změny ve vesmíru. Proto se budou už před udaným datem dít věci, které si lidé nebudou umět vysvětlit. Opona spadne, kulisy se mění, ale herci zůstávají: jen se mění složení herců a život-hra jde dál. Nevidíme konec, režiséři ano. Vše je v dobrých rukou. Každý dostane, co mu náleží. Hodnoty pravé jsou v nás a ne kolem nás. Proto si dejte za úkol, žít tak, jak by žila čistá LÁSKA. Ruku v ruce s VÍROU A BOŽÍM VEDENÍM. Nyní by se měli lidé zaměřit na vztahy, rodinu, city, emoce, Lásku. Varovat se před zlobou, záští, závistí, lakomstvím, nevěrou, krádeží, podvodem, lží a dalšími negativními postoji ne jen vůči druhým, Zemi, přírodě, zvířatům, rostlinám, ale hlavně vůči sobě. Buďme takoví, jací opravdu jsme a bude nám dobře, dokonce líp. Není třeba podporovat obavy a strach. Věděli jsme a víme, proč jsme a budeme zrovna my u proměny. Máme tu důležitý úkol a to úkol sjednocení srdcí, aby se Láska mezi všemi propojila a vznikl Lepší svět. Staré a nefunkční zanikne, ale přijde nové, lepší s novou nabitou energií. Proměna postupně vzniká již teď a to v každém z Vás. Někdo již to cítí, vidí, slyší na druhé to čeká. Záleží na rychlosti propojení našich srdcí-duší, aby Novým společným bratrstvím mohlo dojít ze tmy k ROZBŘESKU A NOVÉ SVĚTLO PROSVÍTÍ VŠE A KAŽDÉHO. Není na to jiných slov. Stojíme při Vás a snažíme se Vás vést k lepší cestě a hlavně k vaší nápravě chyb, kterých byste později litovali. Majetek je nic, důležitá je čistá a laskavá duše, která rozžehne jiskru v sobě a posvítí druhým v hledání cesty k sobě a posléze povede k propojení světelných paprsků. Šetři slova a více konej skutky. Nechť za Vámi zůstává světelná stopa, která povede tápající a hledající v temné a ponuré noci-tmě. Někdy stačí vidět jen jiskřičku světla v dáli a naděje v dobrý konec je opět v nás. Pak znovu nabereme síly a budeme kráčet dál.

            Sdělení bylo obdrženo 24.11.2012 a zde zveřejněno 1. 12. 2012

Poznámka: Paní Lenka má přirozený (nikoliv vyškolený) dar automatické kresby s písmem a zatím si nepřeje publicitu. Žije v podhůří Beskyd a říká o sobě, že je jen obyčejná ženská stále v práci a kolem dětí a souvislostmi s vývojem lidstva se doposud nikterak nezabývala... Většinou tvoří obrázky se sdělením spíše osobní, pro "směřování jednotlivého člověka". Lidé, co od ní osobní sdělení obdrželi, je označují až za neobyčejně přesné. (Nejedná se o klasický "channeling", k němuž jsem skeptický a jehož zdroje jsou někdy pochybné, byť se tváří či nazývají sebeduchovněji...) Nejde totiž jen o písmo, ale i obrázek, který vytvořen během chvíle "vedený rukou automaticky" a sdělení zde předávají andělské bytosti, nikoliv jakýsi vnitřní hlas člověka, jako u channelingu. Na tomto webu je možné získat obecné informace o tom „jak Andělé pracují - co hlavně činí." Kontakt na paní Lenku je v doporučujících odkazech. Pro upřesnění je třeba dát přirovnání, že například i evangelia byly "získány" podobně, nikoliv jako historické svědectví, jak se většina lidstva domnívá. Evangelia jsou tedy v podstatě rovněž určitým typem automatického písma. Už Rudolf Steiner před sto lety upozorňoval, že bude přibývat lidí s mnoha "zvláštními schopnostmi". Vždy ale záleží na tom, na jakém stupni duchovně tvořící člověk stojí a odkud informace čerpá...

Doplňující Výklad: O tomto sdělení je třeba přemýšlet hlavně v duševně-duchovní rovině. Obrázek je nakreslen v symbolech a sdělení je psáno převážně v přirovnáních a podobenstvích. Pokud je totiž jakékoliv sdělení pravé, nemůže v něm nikdo naprosto přesně určovat co máme dělat, jelikož by to byl zásah do svobodné vůle člověka, což činí jen síly, které se ho chtějí zmocnit, manipulovat s ním a ovládat ho. Lze zkrátka jen směrovat a naznačovat, na vše podstatné člověk musí přijít sám.

I toto sdělení říká, "hodnoty jsou v nás, ne kolem nás", nemáme tedy chtít měnit ostatní nebo vše kolem, ale nejdříve sami sebe. "Tma" může znamenat jak tmu fyzickou (třeba vlivem klimatických jevů), tak i tmu vnější či vnitřní v nás samotných - nevědomost. (Tma nemusí být hned zlo). Vždy záleží na nás, co z čeho využijeme a jak jednáme. Ve tmě se dá zločin spáchat, ale i se před zlem skrýt a tmou můžeme i bloudit. "Silou třesku" již bylo zasáhnuto v duchovním světě a bude trvat, než se tento duchovní třesk postupně projeví ze spirituální do fyzické roviny. Už nějakou dobu Zemí i lidmi prochází silnější energetické vlny, než je obvyklé v běžném prolnutí s duchovním světem. Jelikož je ale určitá část lidstva nepoučitelná, bylo ve vyšších sférách nyní zkrátka nutno učinit ještě větší zásah, jež se pojmenovává "třeskem". Vše tedy může mít za následek i různé vnitřní či okolní jevy, ale do jaké míry, to opravdu z nás nezná nikdo! Každopádně něco mocného přichází. Ikdyž by se zatím fyzicky či jinak navenek nestalo jakoby vůbec nic, vnitřní proměna (nikoliv transformace jinam) již probíhá a bude dále pokračovat. U některých lidí nastaly tyto proměny už dávno. Pokud je ve sdělení řečeno, že každý půjde "kam si zaslouží", tak vždy člověk žije zároveň ve fyzické i určité duchovní rovině ve "svém světě", i v tom, který sdílí s ostatními. Nyní však jde o zásadnější dělení, kdy jedna část lidstva půjde ve vývoji žití i vnímání dál "neboť ti se vznesou" a druhá část v něm zůstane opožděna "tížící padat budou". "Žijte, jak by žila čistá Láska" - tu neztělesňoval nikdo jiný než Ježíš Kristus! Máme tedy žít (nejen mluvit) po jeho vzoru. "Volání" nás má zavést na "Nebe na Zemi", tedy proměna proběhne v rámci sil nebeských zde a nikam jinam jít nemáme... Rovněž je řečeno, že ani "ONI nevidí konec". Proměna je tedy řízena ještě z vyšších sfér a opravdu nevíme, jak dlouho bude trvat. Vše vyplívá i z výrazu "je poslední zrychlená doba k uvědomění situace", tedy doba - časový úsek, jenž nelze obecně stanovit a může to být i pro každého jinak. Je i otázkou, kolik inkarnací nás ještě čeká vzhledem k naší minulosti (karma) a proto není ani čas čekat a je nutné začít žít jinak, abychom nepromeškali vývoj a nebyli v té části lidstva, která v něm zůstane opožděna. Co vývoj a opoždění znamená, budu na tomto webu postupně doplňovat a budu rovněž upřesňovat i poznatky přímo související s tímto sdělením.

Nemá cenu dále rozebírat slovo od slova, každý nechť sdělení přečte s odstupem času vícekrát a možná přijde i na další souvislosti s nimi nebo s vlastními pocity a vjemy. Já za sebe mohu říci, že jsem si dříve myslel, že výrazné zásahy z vnějšku nebudou snad nutné. Ovšem, když vidím současný stav nepoučitelného lidstva, změnil jsem vědomě názor, bez ohledu na jakákoliv cizí či vlastní mimosmyslová sdělení a různé vjemy. Informace, jež ve sděleních jsou, by měli být hlavně součástí vlastních proměn a každý upřímně hledající ví, že musí začít u sebe. Vše co je zde uvedeno budiž určitým podnětem k zamyšlení nad současnou dobou a našimi životy...

 

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...