Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Kometa C/V2 JOHNSON - Světlonoš do našich srdcí?

Pokud se v mezičase ještě neobjeví nějaká nečekaná kometa, tak to vypadá, že bylo nutné čekat na nějakou důležitější vlasatici více než rok. Do naší sluneční soustavy totiž z Oortova oblaku právě přilétá jedna taková vesmírná léčitelka, jenž by podle prvních vědeckých odhadů sice neměla mít nějak výraznou jasnost (7 magnitudy), ale to ještě nemusí nic znamenat. Navíc tyto "jednonávratové" komety jsou nevyzpytatelné, vizuálně mohou jakoby zklamat, ale někdy i překvapit. Komety mívají zkrátka různý vývoj. Například nedávný Ison se v roce 2013 u Slunce z části rozpadl, ovšem duchovně působí dál. Z toho, co z něj zbylo, i přes Slunce samotné. Naproti tomu osud jeho přicházejícího bratra pravděpodobně dopadne fyzicky jinak, ale jeho síla a vliv bude rovněž hlavně duchovní.

Kometu C/2015 V2 Johnson objevil J. A. Johnson 3. listopadu 2015 při jasnosti 17 magnitudy. Kometa má být nejblíže Slunci (perihelu-přísluní) 12. června 2017 ve vzdálenosti 1,64 AU. V červnu 2017 se taktéž přiblíží Zemi na cca 0,8 AU, což je k nám zhruba o 20% blíže než Slunce samotné. Přiblížení k Zemi i ke Slunci tedy nastane téměř současně na konci jara.

Termofotografie jádra doposud vzdálené komety z ledna 2016:

Pozorovací podmínky budou pro tuto kometu u nás velmi dobré i pro menší dalekohledy. Jako slabší objekt - 14 magnitudy - je od nás pozorovatelná už od léta 2016 a až do maxima jasnosti v polovině roku 2017 ji z našich zeměpisných šířek uvidíme takřka nepřetržitě. Tento fakt svádí k myšlence, že i přesto, že tato vlasatice třeba nedosáhne závratné jasnosti, může mít podstatný vliv. Je to něco jako působení léku, který není tak razantní, ale působí soustředěně delší dobu. Tak se tomu děje často i v jiných případech, aniž bychom to výrazně pozorovali.

Při bližším zkoumání najdeme i ve „fyzických informacích“ skryté souvislosti. Komety často mají podobná jména, lišící se jen číselným označením, zejména pokud je našla observatoř. Výjimkou byla například kometa Ison nebo jsou to komety, které nesou název objevitele. A právě komety Johnson se zde příliš nevyskytují a už vůbec ne z Oortova oblaku, kdy nás vlasatice po dlouhé pouti milionů let navštíví pouze jednou.

Potud spíše k obecnému popisu. Pro ten následující stojí asi nejdřív za připomenutí, že se jedná o spirituální symboliku, události nelze materializovat, dotyční se nenacházejí na kometě... Dochází však k prolnutí všemožných souvislostí s nimi spojenými, zejména v událostech aktuální doby vývoje. Pro někoho to i tak může vypadat, jako by se jednalo o pouhou spekulaci a nelze než souhlasit, že podobné zjednodušené pohledy nás mohou mást. Žijeme ale v době Michaelské a už jen proto není zde napsané oznámeno k věření, ale k procítění a úvaze vedoucí k vlastnímu vytříbenému názoru. I k tomu nás totiž v současnosti  vyzývá archanděl Michael, jakožto vládce nynějšího úseku 5. poatlantského období. U této vlasatice se však opět ukazují mnohé "náhody".

Jestliže jsme u komety Ison, která prodělala před třemi lety sluneční transformaci a prakticky vstala z mrtvých, mohli v názvu I-Son vidět Já-Syn, potom u komety Johnson můžeme pozorovat něco podobného. Rozdělením slova na John-Son vyvstane totiž Jan-Syn! Bude to tedy "jeho kometa"? Ale Jana kterého?

Jan Křtitel: Kometa začne sílit v jarním období Velikonoc a vyvrcholí při přechodu k létu, kdy zemská duše začíná vystupovat do kosmu. Tím se může lépe spojit s vesmírnými silami, včetně těch kometárních, a společně pomoci i dalšímu vzestupu lidstva. To se začíná dít právě v červnu, v době příletu komety a tehdy se také podle dochovaných zdrojů narodil Jan Křtitel. Církev slaví jeho narození 24.června a tento den se zrovna Měsíc ztrácí v novoluní... V době maximální jasnosti se bude kometa pohybovat v souhvězdí Pastýře a později Panny. A právě Pastýř a Panna zde mají význam. Kdo se více zajímá o duchovní vědu ví, že Jan Křtitel má s naším Spasitelem nejen stejné iniciály, ale přišel na svět i stejným způsobem jako Ježíš. Dnešní materiální lidstvo si stále nedovede vysvětlit zrození z ducha, což přitom bylo v určité fázi lidstva běžné a jednou se zase vrátí...

Jan Apoštol: Stará církevní tradice s ním ztotožňuje Jana Evangelistu a Apokalyptika. Je to ale nepravděpodobné, jelikož byl synem Zebedovým, jedním z bratrů, kterým Ježíš předpověděl, že budou pít z kalicha utrpení jako on. Tak se i stalo, jelikož byli oba (Jan a Jakub) krátce po události na Golgotě zabiti. Číslo 12 v příletu komety ke Slunci tak nemusí představovat jen vztah s apokalypsou a důležité rozměry, úseky času, hodiny, měsíce, ale 12 bylo rovněž i Artušových rytířů kulatého stolu a hlavně Ježíšových apoštolů.

Jan Evangelista: Zatímco Matoušovo a Lukášovo evangelium poukazuje dvojím pohledem na osobnost Ježíše a Markovo na vztah z hlediska kosmického, evangelium Jana nás staví před to nejvíce duchovní. A to jak z hlediska samotného slova i myšlenky božského Loga, tak i samotných lidských já, do nichž byl a je logos Kristem vléván. Jsme s ním takto spojeni a Jan nám to představuje v nejvyšší duchovní moudrosti.

Jan Apokalyptik: Janovo zjevení - apokalypsa, nepředstavuje žádné „konce světa“, ale je křesťanským zasvěcením vývoje člověka a světa a je v něm mnohé doposud skryto. Kromě významu období a věků pečetí a pozounů zdůrazňuje rovněž číslo 12 ve vztahu k nebeskému Jeruzalému (Zj21). Otec vlasti Karel IV., jehož výročí si v této době připomínáme, měl k němu a svatográlským mysteriím hluboký vztah, který vetkal do Karlštejna i Českých korunovačních klenotů. Vezmeme-li v potaz, že důležitým údajem bývá přílet komety ke Slunci, pak je 12. června její nejbližší přiblížení k naší mateřské hvězdě možná symbolické i v tomto ohledu...

Který z Janů je tedy nejvíce spojen s vlasaticí JohnSon?

Z uvedeného vyplývá, že v určitém pohledu symboliky se s ní mohou Janové prolínat. A to, jak ve smyslu názvu komety, souhvězdí Pastýře a Panny i čísla 12, tak z hlediska obecného. Zdá se, že jménem spíše směřuje k Janu-Synu (Křtiteli) a souvztažností dat i významem díla a činů nějakým způsobem ke všem ostatním Janům. Protože ale ještě nenastává duchovní věk Vodnáře - Slovanské období, v němž se mimo jiné vrátí právě ten Jan, co křtil vodou, a nemáme ani předěl věků pečetí a pozounů Janova Zjevení, jeví se, že kometa JohnSon má spíše vztah k Janu Evangelistovi. Nikoliv však jako k osobě, ale ke spirituálnímu významu jeho spisu. Janové samotní jsou historicky zahaleni tajemstvím. Ve výše uvedeném je naznačeno, že Apoštol Jan nebyl autorem evangelia ani apokalypsy, jak se většinou historikovu oku jeví. Naproti tomu Jan Apokalyptik a Evangelista byla jedna a tatáž osobnost vzešlá z Kristem vzkříšeného Lazara. Ten přijal jméno Jan na ostrově Patmos, ve vytržení ducha obdržel zjevení a na sklonku života i evangelium. Je s ním ale propojen i Jan Křtitel, jakožto jeho učitel, a Jan-Lazar je současně i nejmilejším učedníkem Ježíšovým. Sepsal ve vyhnanství křesťanské zasvěcení do budoucnosti v apokalypse a na konec i duchovně překrásný dokument lidských dějin v podobě Janova evangelia. Jako stoletý stařec ve své obci Efezu zažehnul srdce lidí těmito skromnými slovy:

Bůh je láska, kdo v lásce přebývá, přebývá v Bohu...

_______________________________________________________

A co napovídá o této kometě automatické písmo? K tomu jsem tentokrát oslovil paní Martinu:

Má zde ohromný potenciál v oblasti postoupení na vyšší úrovně bytí. Vše, co ji provází, je spojeno nejen s velkou sílou, ale i projevením pravdy. Odkrývá skryté, je zde vliv tvůrce, neboť skrze ni přichází světlo tam, kde dosud byla tma. Je to Světlonoš!

___________________________________________

Vypadá to tedy, že po několika předešlých vlasaticích, zde máme další vzácnou kometu. I kdyby nás jen o trošku více prostoupilo pravé duchovní světlo, byl by to velký pokrok. My lidé si často neuvědomujeme sílu komet a myslíme si, že něco tak malého nemá příliš vliv. Přitom, odhlédneme-li od menšího jádra, tak coma - hlava komety se může blížit velikosti Slunce a ocas se táhne miliony kilometrů. Astrální tělo a duchovní síla mnohých komet je neměřitelná, významově obrovská, už jen proto, že ji obývají ty nejvyšší bytosti hierarchií Cherubů a Serafů. Ti vědí na rozdíl od nás dozajista vše o duchovním poslání komet, jelikož sami nesou jejich poselství. A když se něco takového prožene propojenou sluneční soustavou? Vzhledem k tomu, že Jan-Syn už je ve vnitřní části této naší domoviny, pomalu začíná působit a bude tak činit ještě i při svém odletu, kdy nás také něčeho zbaví... Kometa nese i symbolické číselné označení 2. Je názvem nejen druhá po Isonu, ale má vztah i k významu díla dvou novozákonních Janů v jedné osobě s následnou souvztažností k dalším dvěma. Je to posel vzkříšení a předzvěsti druhého příchodu, který začne vnímat stále více lidí. Úkolem této "Janovy komety" je společně s Kristem samotným, přinést do dalších lidských já duchovní světlo. Připomíná nám, že to, co se stalo s Lazarem, se může v nějaké formě stát s každým, kdo o to bude usilovat. Tak odkazuje na proměnu dnešní doby. Na její materiální, fyzickou jasnost tedy netřeba nyní tolik hledět, nýbrž spíše vnímat změny vlastního nitra i okolního světa. Tak doufejme, že její dlouhá pouť přináší další naději i potřebné duchovní impulsy. A protože jsou to právě lidé samotní, jenž by se měli podílet na vzestupu a proměně, můžeme aktivně přispět a kometě pomoci meditací a modlitbou. Třeba právě Janovými slovy z Efezu...

Poznámka: Aktualizace o kometě V2 Johnson budou umístěny ve vesmírném počasí. 3D animaci průletu online spustíte na adrese - http://theskylive.com/3dsolarsystem?obj=c2015v2 nebo obrázkem. Označíte políčko animate a ovládáte ve 3D...

Foto komety z konce dubna 2017:


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

 

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...