Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Kometa ISON 2013 a druhý příchod Ježíše Krista...

Žádné "další konce světa", jen duchovní souvislosti se změnami... Aktuální vývoj a info. na konci článku - objevena další KOMETA...

Nejdříve základní souvislosti komety Ison 2013: Kromě toho, že kometa protíná i období Vánoc a její jádro pochází z praduchovní oblasti, je i v samotném názvu vše přímo vepsáno, kdy je třeba vycházet z anglického jazyka, ale jen proto, že v tomto jazyce název vznikl. Když totiž rozdělíme název na I a SON znamená to JÁ SYN. Může to být jen shoda okolností, jelikož název je jen zkratkou - International Scientific Optical Network, který vyfotil poprvé kometu. Objevitelem jsou ale amatérští astronomové z Ruska, kde vše začalo výbuchem meteoritu se silou desítek atomových bomb a nárazová vlna dvakrát oběhla zemi a tudíž nějak ovlivnila všechny. Přitom se nejdříve tvrdilo, že až o tolik nešlo a rozbilo se jen pár oken... Rovněž se málo ví, že v oblasti výbuchu se až později objevila záře, která zde nebývá běžná.

Kromě rozdělení slova na I SON je v názvu komety i přesmyčka SION, v níž můžeme hledat mnoho významů. Nebo jen další náhoda? Původní hora Sión je dnes schována ve zdech Chrámové hory v Jeruzalémě. Zde se nachází chrám Zesnutí Panny Marie, hrobka krále Davida a domnělé místo poslední večeře Páně. Sion bývá i symbolem pro nebesa. Jedno z biblických podobenství: "Hora Sión je pravým opakem hory Sinaj. Není to pozemská, ale nebeská hora, město živého Boha, nebeský Jeruzalém - SIÓN je místo, kde přebývá a vládne Ježíš Kristus se svými svatými a Anděly.

V symbolice v názvu komety lze v průběhu jejího přeletu najít souvislost třeba i v tom, že i při "prvním příchodu" bylo zaznamenáno zatmění Slunce. Dne 3. 11. 2013 bude dokonce tzv. hybridní zatmění Slunce vyskytující se jen ve 3 %, je velmi vzácné - H3 .  A to i tím, že se jedná současně o prstencové i úplné zatmění, jenž je pozorováno na každém místě jinak - poslední příklad. Není ani bez zajímavosti, že v den, kdy kometa Ison dorazí ke Slunci začíná jeden z nejvýznamnějších židovských svátků Chanuka. Více o tom ke konci článku...   

Průlet komety Ison a důležitá data: Vlasatice začala svou pouť před dávnými léty (více jak 5 mil. let!) a k nám nyní přiletěla z východu (od BLÍŽENCŮ) a objevena byla v souhvězdí RAKA. Počátkem září přechází do LVA,   začátkem listopadu do PANNY, koncem listopadu do VÁH a záhy do ŠTÍRA, v němž učiní i obrat kolem SLUNCE. Začátkem prosince má prolétnout kolem HADONOŠE přes HADA a koncem prosince má být v souhvězdí DRAKA, kdy právě na Vánoce bude nejblíže ZEMI...

Data blízkých průletů:  ZEMĚ poprvé 22.11;  SLUNCE 28.11;  ZEMĚ podruhé 26. 12.,  průchod ocasem v polovině ledna 2014.

 

 

Sdělení automatickým písmem: část 5. z 15 července 2013...

Zase po dvou měsících přichází další a letošní sdělení automatickým písmem z andělského světa, jenž je zcela zásadní... Na základě předešlých sdělení byla vznesena tato otázka: 

Co je třesk-odlet (z minulého i prvního sdělení), kdy nastane a jaké jsou znaky a vlastnosti energetické transformace?

Třesk-odlet již nastal a souvisel s asteroidem. Proběhl přenos-jiskra, která odstartovala další vývoj proměny. Nyní probíhá léčení, očista, uzdravování, Láska-Procitnutí a uvědomění si pravdy, té pravé podstaty bytí a souvislosti s životem na Zemi. Malé jadérko na Zemi se začíná zvětšovat a pomalu roste. Příchodem vlasatice bude oznámen příchod Ježíše Krista, který se spojí se Zemí a jeho příchod bude dosažením dokonalé proměny.

Doplňující výklad: Toto sdělení nejdříve odhaluje a potvrzuje, že asteroidy a meteority v tomto roce nebyly náhodné a to co bylo zde předpovězeno už v prvním loňském sdělení se naplnilo třeskem meteoritu v Rusku, jehož exploze v atmosféře byla až třicetkrát silnější než atomová bomba v Hirošimě a nárazová vlna 2x obletěla Zemi! Následovaly i další "méně významné" meteory po světě a asteroid QE a završením bude letos právě kometa C/2012 S1 ISON. Ta byla objevena až na podzim r. 2012 a na obloze se ukáže zhruba po roce - od podzimu 2013 do zimy 2014. Od počátku byla označována jako kometa století, ale vypadá to, že i toto je slabé označení a jedná se o kometu tisíciletí či dokonce kometu věků... A to bez ohledu na to, jak dopadne při průletu kolem Slunce. Zde jsou hledány jiné souvislosti než jen technické. Může se rozpadnou či projít kolem Slunce bez úhony, ale ať tak či tak, je pravděpodobné, že v obou případech to bude viditelné a na Zemi to může přinést nějaké části fyzické a samozřejmě i energetické. Na obrázku je zachycen vlevo Kristovo znamení kříže, vpravo kometa-vlasatice a oboje působí na "popisované jádro".

Presto, že sdělení bylo ohromující, nějakým způsobem jsem cítil, že je třeba ještě o doplnění, požádal jsem paní Lenku ještě o tuto doplňující otázku, která rovněž vychází z předešlých sdělení:

Kdy nebude fungovat nic jak jsme zvyklí s lidmi v panice (předešlé sdělení) a kdy bude většina lidí vidět druhý příchod Krista?

Kristus již teď přebývá v našich domech, srdcích. Vidět ho větší množství lidí bude s příchodem Vlasatice, kdy i ti, kteří stále věřit nemohli či nechtěli, odloží klam ze svých očí, otevřou své srdce a uvidí také druhý příchod Krista na Zemi. Proměna s lidmi v panice nastane o něco dříve, bude to ve větší míře osvobozující, ale také s rychlým nástupem, kdy se na toto lidé ani nemohou připravit, protože to nelze popsat tak, aby to svým nynějším myšlením byli schopni pochopit. Příchod Krista je velmi blízko a proměna je na spadnutí. Lidičky neplašte se a pokorně vyčkejte. Modlete se za sebe i druhé. Bude to v konečném výsledku nádherná změna. Staré však zmizí pryč. Nefungovalo by to již. Čas se krátí.

Doplňující výklad: Jako v každém sdělení není udáno přesné datum. Již v Bibli je řečeno: "O onom dni a hodině však neví nikdo, ani Andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám". (Mt 24,36). Je zde ale naznačeno období několika měsíců spojené s kometou vlasaticí. Tato událost má analogii i s prvním příchodem Ježíše, jehož narození bývá spojováno s "hvězdou betlémskou", tedy s konjunkcí planet nebo s kometou. A komety bývají obecně jedním ze symbolů Vánoc. Zde tedy můžeme vidět první silný znak a symboliku. A to i vpřípadě, že by betlémská hvězda byla spojena pouze s duchovním významem nějakého jevu.

Hned v úvodní větě je jasně řečeno, že ON je v podstatě již zde - v našich srdcích. Vlastně už po z mrtvých vstání je stále v naší atmosféře a je spojen nejen s člověkem, ale i se Zemí, jak ostatně i sám řekl: "budete mě šlapat nohama". Naše planeta je totiž nejen naší Matkou, ale od ukřižování na Golgotě, se vlitím Ježíšovy krve, kdy substance jeho aury Zemi prostoupily, stala i jeho tělem. Při druhém příchodu dojde k silnějšímu spojení i duševně duchovní složky, kdy vlastně Kristus sám se s lidmi a Zemí zcela propojí. V této souvislosti je nutno říci, že druhý příchod nemůže být stejný jako ten první ve fyzickém těle. Kristus už nikdy nebude chodit po zemi fyzicky. To už se stalo v těle Ježíšově a opakovat se nebude. Druhý příchod Ježíše Krista je totiž příchodem v těle éterickém na astrální úrovni. Z obecného smyslového pohledu je to tedy příchod duchovní. Do jisté míry by se dal charakterizovat i tak, že vlastně Kristus nesestoupí na Zemi, ale lidstvo "vystoupí nahoru" za Kristem. Lidé znovu začnou zřít-vnímat duchovní svět a v něm i přebývajícího Krista. Přesto, že toto ve větší míře teprve nastane, někteří byli nebo jsou již schopni ho více či méně takto vnímat. První ho vlastně viděla v těle éterickém Máří Magdaléna - tehdy vlastně jako "z mrtvých vstání" a později i jeho učedníci. Rovněž i Bible analogicky zaznamenává "Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."(Sk 1,9-11). (Vstoupil na nebesa nikoliv fyzicky, ale étericky). Tedy podobně jako odešel - podobně i přijde. Jednou ze schopností Ježíše Krista bylo, prakticky zhmotnit éterické tělo, jež je kopií fyzického. Ti kdo měli "oči k vidění" (byli spirituálně vyvinuti) mohli být schopni ho takto vidět-vnímat. Již před sto lety vysoký zasvěcenec Rudolf Steiner avizoval, že už existují jednotlivci, kteří mohou tzv. vnímat Krista v éterném těle, a že těchto lidí bude stále přibývat: (Kratší článek o tom ke stažení + delší přednáška). O kometách Steiner říkal, že představují očistný prvek v astrální atmosféře Země. Podobně jako člověk, je i zeměkoule obalena astrálním tělem, do něhož se ukládají lidské vášně a emoce. Komety jsou podle Steinera velkolepé kosmické lékařky odstraňující hněv, nenávist a zlo v míře odpovídající významu komety.

Nynější období je a ještě bude nesmírně důležité. Zcela reálně je ve sdělení výše řečeno, že "nyní Krista budou moci vnímat i ti co "nechtěli nebo nemohli". Mnozí se totiž na světě narodili do takových podmínek, že to prakticky nebylo možné. Nyní bude mít každý člověk znovu možnost volby a toto bylo naznačeno již v prvním a celkovém zdejším sdělení, že "záleží na každém jakou cestu si zvolí" a i Bible poukazuje na skutečnost, že Ježíš Kristus přijde podruhé pro všechny lidi, jeho návrat nikdo nepřehlédne a bude celosvětovou událostí. Ježíš sám pravil: "Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka." (Mt 24,27). "A tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou." (Mt 24,30). Ve zjevení Jana je rovněž řečeno, že ho uvidí věřící i bezbožní: "Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko…" (Zj 1,7)". Velmi důležitá se jeví i další biblická vyjádření o druhém příchodu:  "spravedlivý mrtví budou vzkříšeni a živí proměněni". Vzkříšeni nebudou tedy všichni, nýbrž "spravedliví" a proměněni "živí" - čímž může být myšleno ti, jenž budou "žít spirituálně" ne jen konzumně přežívat... nebo ti, kteří se zkrátka druhého příchodu dožijí... Po druhém příchodu je možné všelicos. Může dojít ke změně stravy, vnímání a celkové podstaty bytí, kdy se do určité míry propojí "svět mrtvých se světem živých". To bylo v dřívějším období lidstva běžné, že člověk vnímal i jiné světy reálně, stejně jako dnes vnímáme přes den svět fyzický. Například v době předatlantské, ale částečně i době Atlantidy člověk neměl ještě zcela pevné fyzické tělo a dominovalo u něj tělo éterické, pomocí něhož a těla astrálního byl spojen naplno i s těmito světy včetně telepatické komunikace atd. A tato doba se v určitém smyslu vrací - ovšem na jiném vyšším stupni. Popsat to na jedné stránce bohužel nelze...

Je fakt, že nejsme schopni vše pochopit, ale z těchto andělských sdělení a z Bible můžeme alespoň něco odvodit. Minimálně víme, že nynější období nám pomalu oznamuje změnu poměrů na Zemi včetně druhého příchodu Ježíše Krista a je na každém nakolik ho v "domě svého srdce" přijme. Období komety bude vyvrcholením doby, jež to "oznamuje", kometa Ison 2013 je tedy jak sdělení říká OZNÁMENÍM, ostatní souvislosti neznáme - kdy přesně a jak dlouho bude vše trvat včetně dalšího vývoje atd. Opět platí, že i kdyby se nestalo nic fyzicky, tak toto období je nesmírně důležité ve všech ostatních ohledech. Je to opět podobné mayskému kalendáři, kdy jedni čekali konec světa, druzí se posmívali a jiní správně jen tušili bod zlomu nové doby, tedy konec mayského kalendáře má rovněž hluboký význam. I teď se za určitých okolností může stát, že nás Kometa Ison 2013 mine a nic se jakoby nestane, ovšem "kdo bude zavřený" nic také nepozná. Někomu se to vše opravdu nemusí zdát a nazná, že situace je běžná a nenasvědčuje změně společenských poměru a světa či dokonce druhému příchodu Krista. Ale i zde lze hledat analogii s tím, co už se stalo, kdy lidé byli překvapeni třeba podobně jako potopou světa (souvisí právě i s koncem Atlantidy i když ta zanikla dlouhodobě). Viz Ježíš sám "Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé" nebo další výrok: "Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka". Jako tehdy, i dnes bude drtivá většina populace zaskočena a překvapena přes to, že mnohé ukazatele všemu nasvědčují.

Změny na Zemi, v lidech i ve společnosti prostě nabírají na obrátkách. Většina sice ještě nevnímá, jak je vše propojeno s "vyššími světy", přesto stále více lidí už začíná tušit, že se zkrátka "něco děje", že vstupujeme do nového věku... Dříve se posuny děli po staletích a desetiletích. Nyní po létech či spíše měsících až dnech. Prožíváme zrychlenou dobu a doslova nevíme dne ani hodiny co se zas dovíme. Informací je tolik, že je ani nestačíme zpracovat a správně vyhodnotit. Účelem zde není popisovat každou jednotlivost toho co se kde stane, ale hledat ty hlavní hybné síly, které stojí jakoby v pozadí, ovšem jsou stěžejní pro celkový vývoj, pakliže připustíme, že vše má svou duchovní podstatu.

Ukazatelů a různých "náhod" by se našlo mnoho a není daleko doba kdy se o ně budou lidé zajímat ve větší míře. Přes všechny pochybnosti, nejistotu a nedávnou minulost i současnost v níž se vše radikalizuje se opravdu nenechme zmást ani falešnými "spirituálními"  proroky ani světskými vládami a veřejnými informačními médii. Pokud bude vše rychlé a radikální nebude čas na "mlžení a zkreslování" na něž jsme zvyklí a bude to každému jasné, jak naznačuje sdělení i Bible, ale jestli vše půjde postupně budou mnozí dle svého zaměření tvrdit všelico, jen ne o pravém smyslu děje. Dokonce i v případě radikálních událostí jsou někteří schopni zase hledat jen hmotně-vědecké příčiny.  Může být otázkou, zdali je kometa Ison tou Vlasaticí uvedenou ve sdělení. I kdyby kometa byla jen jakoby "PRVNÍM OZNÁMENÍM" - "SPOUŠTĚCÍM MECHANISMEM", nepromeškejme dále to podstatné, poněvadž nyní se rozhoduje o další fázi vývoje Země, lidstva i jednotlivých osudů. Pokud se nestane něco velmi ojedinělého a materiálně viditelného, je velmi pravděpodobné, že většina lidí tomu nebude věnovat pozornost a mohou tomu pomoci i oslavy či svátky. V den, kdy kometa Ison dorazí ke Slunci 28. 11. 2013 například Židé slaví jeden z nejvýznamnějších svátků Chanuku nebo Američané svůj národní svátek Den díkuvzdání a nazítří tzv. Černý pátek. Takže Ison dorazí ke Slunci v čase, kdy si bude celá Amerika pojídáním cca 270 000 000 krocanů připomínat dny přátelství s Indiány, kteří jim pomohli v začátcích přežít a které nakonec zničili. A druhý den po této krocaní oslavě začnou nákupní vánoční sezónu mega slevovým černým pátkem - svátkem všech obchodníků. Podobně na to naváže později i zbytek světa. Z toho lze usuzovat, že tuto událost často lidé nepochopí a tím ji promeškají. Ledaže by Vlasatice o sobě dala výrazně vědět už dříve a lidstvo se zamyslelo... Její pouť však Vánoci ani koncem roku nad Zemí nekončí a ještě i začátkem příštího, jestli se u Slunce nerozpadne, bude stále viditelná. Nehledě k faktu, že v polovině ledna 2014 se částice jejího ocasu mohou "otřít o Zemi" bez ohledu na to, jak dopadne u Slunce.

Obecným spirituálním znakem komet je, že mnohdy přinášejí něco nového nebo změny. Není třeba chodit daleko do historie. S nadsázkou by se dalo říci, že ta poslední - kometa Panstarrs vyměnila letos papeže Benedikta za Františka. Nebo zase jen náhoda? Zrovna v tomto období proletěla kolem Země. Po zahájení konkláve hned na zítří byl zvolen nový papež a v tento moment se tato kometa Panstarrs přesunula z jižní nad severní polokouli a z jižní polokoule se také přesunul argentinský papež... Změna to rozhodně byla, jelikož po mnoha stech létech vůbec sám papež odstoupil a i ten nový má ke změnám tendence. To, co je však spojeno se symbolikou komety Ison, má mnohem širší a nikoliv náhodné souvislosti...

Někdo zkrátka bude sledovat jen materiální "nebeské divadlo", jak tomu věda říká a někdo bude v těch světlech nebeských vnímat i symbolické znamení. Ať bude průběh jakýkoliv, v konečném důsledku "bude lépe a bude to radostné a očekávané..." Kdo se nechce složitě pitvat podobnými výklady, nechť si přečte jen samotné a z části již vyplněné loňské první sdělení, kde je vlastně naznačeno vše...


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...